§ 103

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17513

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 103
Utredning Kulturskolan

Barn- och utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning avseende Kulturskolans framtida inriktning. Utredningen skall beskriva behovet av kompetens­utveckling samt innehålla konsekvens­beskrivningar för lärare och elever, för det lokala och nationella musiklivet samt för grundskolans och Kulturskolans arbetsformer.  (BUN § 03/82). Projektgruppen har successivt redovisat utredningen för styrgruppen, (BUNs presidium). 

 

Enligt utredningsuppdraget skall

?. Kulturskolan ses som en skola med två uppdrag:

Dels skulle Kulturskolan omfatta en "obligatorisk del (dvs som riktar sig mot grund­skolan) som med bredd omfattar alltifrån hel klass till en hel skola, ex  klassorkester, klasskör, musikaluppsättning, rytm och lek. Kulturskolans lärare  arbetar som en tids­begränsad resurs (enligt kontrakt) på respektive värdskolas uppdrag. 

 

Dessutom skulle Kulturskolan ha en frivillig del som med "spets" omfattar fördjupad undervisning individuellt eller i grupp. Kulturskolans lärare arbetar i denna verksamhet på Kulturskolans uppdrag.

---

Projektledaren Per Westholm och rektor Winni Sandström redovisade den aktuella utredningen. Av utredningen framgår bl a att Kulturskolans verksamhet anpassats i enlighet med uppdraget under hösten 2004. Förskjutningarna i antalet elever mellan vårterminen 2004 och höstterminen framgår av följande tabell:

 

 

Vår 2004

Höst 2004

Antal elever i kö

714

681

                   -  därav valt ämne

541

546

 

I  Ämneskurser

Antal elever i ämneskurs

899

Anm  1       719

Antal vuxna elever i ämneskurs

2

1

Antal elever i ämneskurs, 2-4 grupp, 20/25 min

0

41

Antal elever i ämneskurs, 2-4 grupp, 30 min

62

132

Antal elever i ämneskurs, 2-4-grupp, 40/60 min

42

51

Antal elever i enskild 20-min-lektion

662

428

Antal elever i enskild 30-min-lektion

48

26

Antal elever i enskild 40-min-lektion

12

5

Antal elever i ämneskurs, dans

15

12

Anm 1:      Därav 69 nybörjare

 

II  Grupper, ensemble, kör           

Antal grupper, ensembler, körer

43

21

Antal elever totalt i grupp ensemble, kör

361

182

    därav flickor

272

150

    därav    akrobatik (Fårösund)

54

-

    ?           dansgrupper

67

36

    ?           musikalprojekt

25

-

    ?           kör

52

53

    ?           film

12

-

    ?          musiklekis

10

-

    ?          i olika grupper & konstellationer

141

93

 

III   Antal elever i projektverksamhet inom  grundskolan

 

 

-

 

 

340

 

 

Enligt utredningen föreslås att Kulturskolan skall omfatta följande verksamheter:

-          Ämneskurser, instrumentalundervisning  (enskild undervisning eller gruppundervisning. 20/25-, 30- eller 40/60-min-lektioner)

-          Ämneskurs, dans

-          Gruppspel, ensembler, körer, dansgrupper

-          Projektverksamhet inom  grundskolan och skolbarnsomsorgen

-          Övrig verksamhet, inom Kulturskolans budget och enligt skolans terminsvisa planering

 

Ledamoten Solveig Artsman yrkade avslag till utredningens förslag enligt ovan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Kulturskolan skall omfatta följande verksamheter:
  - Ämneskurser, instrumentalundervisning (enskild undervisning eller gruppundervisning. 20/25-, 30- eller 40/60-min-lektioner)
  - Ämneskurs, dans
  - Gruppspel, ensembler, körer, dansgrupper
  - Projektverksamhet inom grundskolan och skolbarnsomsorgen
  - Övrig verksamhet, inom Kulturskolans budget och enligt skolans terminsvisa planering

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att vid au- och BUN-sammanträdet jan-feb redovisa förslag till ev ytterligare medel med hänsyn till helårseffekt 2005.

  3. Utredningen läggs med godkännande till handlingarna