§ 105

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17511

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 105
Komrevs rapport ang investeringar och leasingavtal vid gymnasieskolan

Dnr 2004/060-04
Christopher Polhemsgymnasiet har anskaffat vissa av de fordon som erfordras för undervisningen genom leasing/avbetalningsköp, vilket inte är förenligt med gällande regler och rutiner. Barn- och utbildningsnämnden beslöt (BUN § 2004/69) med anledning av ärendet bl a att ge förvaltningen i uppdrag att

a. utarbeta rutiner och riktlinjer för inköp/leasing av inventarier inom förvaltningen

b. göra en internrevision avseende det aktuella ärendet

Komrev (Öhrlings/PriceWaterhoouseCoopers) har på förvaltningschef Lars Danielsons uppdrag genomfört en revision av det aktuella ärendet. Revisionen redovisas i en rapport daterad nov 2004.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN godkänner rapporten.

  2. Förvaltningen ges i uppdrag att skyndsamt utarbeta förslag till fortsatt konsultinsats avseende granskning av internkontrollen inom den kommunala gymnasie- och vuxenundervisningen. I konsultinsatsen skall även ingå att lämna förslag till förbättringsinsatser med fokus på följande områden:
  ° Ansvar och befogenheter
  ° Attestrutiner
  ° Inköp och upphandling
  ° Rutiner för avtalshantering
  ° Ekonomisk uppföljning
  ° Återkoppling till förvaltningsledning och BUN

  3. BUNs presidium ges i uppdrag att upphandla konsultinsatsen enligt p 2. ovan. Konsultinsatsen skall genomföras under Kv 1/2005