§ 109

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17507

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-12-08

§ 109
Delegations- och anmälningsärenden

1. 04-09-29 Sammanställning på enkät om cykelhjälmsanvändande ht 2004
2. 04-10-05 Från Skolverket ang Ämnesproven för skolår 5 läsåret 2004/2005
3. 04-10-06 Tekniska nämndens au §207 ang Entreprenadupphandling, nybyggnad av förskola i Öja. Dnr BUN 2002/114-29

4. 04-10-06 Tekniska nämndens au §209 ang Entreprenadupphandling, Fole skola. Dnr BUN2000/044-04

5. 04-10-12 Skrivelse från Jens Sjöberg med familj ang ev nedläggning av Stenkyrka och Tingstäde skolor. Dnr BUN 2000/044-04

6. 04-10-12 Skrivelse från Tabita Lostiern ang barns placering vid dagmamma. Dnr BUN2004/123-88

7. 04-10-14 Pressmeddelade från Momenta ang utdelning av gratis trafikvästar till förskolebarn i Gotlands kommun

8. 04-10-15 BUF:s svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang förskolan Snobben.

9. 04-10-15 BUF:s svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang förskolan Solstrålen

10. 04-10-15 BUF:s svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang förskolan Torpet

11. 04-10-15 BUF:s svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang Gråboskolan

12. 04-10-15 BUF:s svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande ang
Romaskolan

13. 04-10-18 Rektor Stig Nilssons och Ingmar Anderssons svar på Ansökan om busstur för skolår 4-6, Västerhejde skola

14. 04-10-20 Skrivelse till Tekniska förvaltningen ang ”Förprojektering, flyttning av förskolepaviljong

15. 04-10-21 Skolverkets beslutsmeddelande ang Statsbidrag till personalförstärkningar hösten 2004

16. 04-10-21 Skrivelse till Tekniska förvaltningen ang ”Förprojektering för eventuell matsal vid CPG norr”

17. 04-10-25 Utdrag från protokoll KF § 187 ang Motion. Tendens till rasism i våra skolor

18. 04-10-28 Från myndigheten för skolutveckling om Statligt stöd för utbildning av vuxna 2003 – ersättning per plats för orienteringskurser på gymnasial nivå. Dnr BUN2002/106-65

19. 04-10-28 Ledningskontorets inbjudan till seminarium om Planering och livsmiljö i Visby-området - hur behandlar vi sociala frågor?

20. 04-10-28 Ks § 295 ang Gotlands kommuns ekokommunpris 2004 till förskolan Torpet, Västerhejde.

21. 04-11-01 Avslag på ansökan om stöd från Europeiska socialfonden, Equal. Dnr BUN 2004/083-69

22. 04-11-04 Beslutsmeddelande från Skolverket ang Pysslingen förskolor och skolor AB:s ansökan om bidrag till en fristående grundskola i Gotlands kommun. Dnr KS 2004/023-10

23. 04-11-04 Inbjudan till diskussion om samarbetet utifrån Carlbeckskomittén.
24. 04-11-04 Skrivelse från föräldrar vid Solstrålen i Hejde ang flyttning av förskolan. Dnr BUN2003/017-60

25. 04-11-08 Inger Göthbergs svar till Skolhälsovården Högbyskolan ang salladsbord i skolrestaurangen, Högbyskolan. Dnr BUN2004/015-60

26. 04-11-10 Inbjudan till Information och diskussion med anledning av resultatet av den nationella utvärderingen av grundskolan.

27. 04-11-10 Svar till arbetsmiljöverket ang deras inspektionsmeddelande om risk för ohälsa och olycksfall pga arbetsmängd och arbetsbelastning vid förskolor på Gotland. Dnr BUN2003/22-69

28. 04-11-10 Inbjudan till ”Julens kemi på Fenomenalen”

29. 04-11-11 Skrivelse från Planerings- och försörjningsavdelningen BUF till TF ang utökade investeringskostnader för ombyggnad av Tjelvarskolan

30. 04-11-15 Från Länsstyrelsen beslut ang hastighetsbegränsning på väg 568 vid Eskelhems skola. Dnr BUN2003/030-53

31. 04-11-16 Skolverkets beslut ang elevs slutbetyg från Komvux, Gotlands kommun. Dnr 51-2004:2615, jämte Lars Danielsons svar

32. 04-11-16 Mail från Registrator KS om Meddelandeblad från socialstyrelsen ang jämställdhet inom socialstyrelsen

33. 04-11-22 Medlemsbrev till företagsmedlemmar i riksförbundet Hem och skola

34. 04-11-23 Ekonomichef Elisabeth Österdahls svar till Atheneskolan ang Bidraget till skolan.

35. 04-11-23 Skrivelse från LR ang ”minskade resurser till gymnasieskolan, jämt Lars Danielsons och alf Nilssons svar. Dnr BUN2004/058-04

36. 04-11-25 Ks § 310 Ny taxa för Kulturskolan

37. 04-11-29 Skrivelse från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ang ”Lärares yrkesetik – till gagn för elever och lärare”

38. 04-11-30 Skrivelse från Skolverket ang ”Uppföljning av Skolverkets tillsynsbeslut (dnr 51-2002:4103) avseende Gotlands kommun”

39. 04-11-30 Skrivelse till Tekniska förvaltningen från BUFs planerings- och försörjningsavd. ang ”Vattentillgången vid Sanda skola”

40. 04-12-02 Från Skolverket till huvudmän för gymnasieskolor ” Anmodan om Underlag avseende befintliga lokala kurser” Dnr Bun 2004/146-64

41. 04-12-02 Komrevs utbildningskatalog våren 2005

42. 04-12-02 Inbjudan till konferens i Stockholm ” Nationella och lokala handlingsplaner för en rättssäker och likvärdig betygssättning”

43. 04-12-02 Inbjudan till konferens i Linköping ”Vuxenutbildning i Utveckling – utmaningar för framtidens lärande”

44. 04-12-02 Skrivelse från skolledarförbundet ”Med anledning av föreslagen centralisering av administrativ personal” Dnr BUN 2004/044-02

45. 04-12-06 Protokollsutdrag från TN § 276 ang ”Projektering – om- och tillbyggnad av Kräklingbo skola” Dnr BUN 2002/009-29

46. 04-12-06 Konsultrapport från KomRev ang ”Granskning av beslutsordnig vid inköp av tunga fordon vid fordonsprogrammet inom Christoffer Polhemsgymnasiet Dnr BUN 2004/060-04

47. 04-12-07 Protokoll från BUFs Krisgrupp möte den 6 dec 2004. Dnr BUN2004/081-04

48. 04-12-08 Inbjudan från Fardhems skolråd till möte i Fardhem den 17 december 2004.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärenden läggs till handlingarna