BUN § 80

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17503

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 80
Skolorganisationen

Dnr 2000/044-04
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har utarbetat en rapport Översyn av skolorganisationen i Gotlands kommun ? redovisning av möjliga förändringar. Rapporten, som daterats 2004-09-29, utgår från tidigare planering och BUN-beslut samt en PM som beskriver inriktningen och hur beslutsprocessen bör ske i dessa ärenden. (PM 2000-03-31, Lars Danielson)

 Av rapporten framgår bl a att elevutvecklingen inom området Eksta-Fardhem-Stånga uppvisar följande bild (framskrivning):

 

Eksta

Fardhem

Stånga

Summa

Läsår

Antal

Diff jfr

föreg år

Antal

Diff jfr

föreg år

Antal

Diff jfr

föreg år

Antal

Diff jfr

föreg år

04/05

60

 

104

 

72

 

236

 

05/06

61

1

86

-18

69

-3

216

-23

06/07

59

-2

78

-8

60

-9

197

-19

07/08

57

-2

72

-6

47

-13

176

-21

08/09

50

-7

69

-3

40

-7

159

-17

09/10

50

0

66

-3

38

-2

154

-5

10/11

51

1

55

-11

30

-8

136

-18

 

 

-9

 

-49

 

-42

 

-100

 Hyreskontraktet för den s k ?Lanternan? i Fardhem är gällande t o m 2006-05-31.  Om lokalen skall nyttjas för tiden därefter krävs nytt ställningstagande i BUN samt beslut om finansiering.

 Inom området Gothem-Hörsne skolor är motsvarande elevsiffror följande (framskrivning):

 

Gothem

Hörsne

Summa

Läsår

Antal

Diff jfr

föreg år

Antal

Diff jfr

föreg år

Antal

Diff jfr

föreg år

04/05

52

 

86

 

138

 

05/06

49

-3

79

-7

128

-10

06/07

39

-10

76

-3

115

-13

07/08

38

-1

71

-5

109

-6

08/09

32

-6

61

-10

93

-16

09/10

28

-4

58

-3

86

-7

10/11

32

4

51

-7

83

-3

 

 

-20

 

-35

 

-55

Barn- och utbildningsnämndens beslut


 1. Förvaltningen ges i uppdrag att

  1. redovisa förslag till organisation för grundskolorna i Visby i syfte att möta det minskande elevunderlaget med hänsyn tagen till att lokalförsörjningen långsiktigt skall tryggas för
  - förskoleverksamheten
  - särskolans behov, samt
  - Montessorifriskolan

  2. med anledning av det minskande elevunderlaget på södra Gotland se över möjligheterna att samordna verksamheten i Fardhems skola med kringliggande skolor

  3. med anledning av det minskande elevunderlaget på norra Gotland se över skolorganisationen i Hörsne och Gothems skolor

  4. noga följa elevutvecklingen i övriga skolors upptagningsområde

  5. redovisa utfall av den fördelning av Wärnersson-pengar och elevbidrag som BUN fastställt i tidigare beslut ( BUN § 2003/78 samt BUN § 2004/3)