BUN § 82

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17501

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 82
Motion 2002, ”Forum för vuxenutbildning”

BUN dnr 2002/140-65; KS dnr 2002/0396-65
Ledamoten i kommunfullmäktige Tommy Gardell har i en motion 2002-10-01 bl a föreslagit att kommunfullmäktige att uppdra till BUN att inrätta ett brett forum där alla samhället aktörer inbjudes att delta när viktiga vuxenutbildningsfrågor skall diskuteras.

Förvaltningschef Lars Danielson anför i förslag till svar på motionen bl a följande:


Den 31 december 2002 avslutades kunskapslyftet och ersattes 1 januari 2003 av en ny organisation för vuxenutbildning på Gotland, beslutad av BUN 2002-10-30 (BUN § 2002/93). Övergången till ett nytt statsbidragssystem innebar bl a att statsbidraget halverades. I samband med organisationsförändringen beslutade nämnden också om utbildningsinriktningar och infrastrukturella insatser (Portalen, läs- och skrivverkstaden m.m.)

I arbetet med att utveckla vuxenutbildningen utifrån delvis nya förutsättningar har ambitionen varit att
· ta till vara erfarenheterna från Kunskapslyftet
· ha en bred förankring och inflytande från olika intressenter i vuxenutbildningen

I det arbetet har det regionala kompetensrådet varit det breda forum där vuxenutbildningsfrågor diskuteras. Utöver det har vi satsat på att:

· skapa nätverk och kontaktytor i det arbete som pågår dagligen
· referensgrupper kopplade till olika verksamheter inom vuxenutbildningen (Uppsökande verksamhet, Portalen, Läs- och skrivverkstaden, Lärcentra m.m.)

Hösten 2004 planeras en ny översyn av den kommunala vuxenutbildningen och anledningen till detta är huvudsakligen att det riktade statsbidraget försvinner. I samband med att uppdraget för översynen formuleras och arbetet tar fart kommer en bred förankring att eftersträvas. Intressenter inom vuxenutbildningen kommer då att få möjlighet till inflytande och delaktighet. Den specifika frågan om ett brett forum för vuxenutbildningen blir då en fråga som kommer att behandlas.

Förvaltningschefen föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till BUNs beslut § 2002/93 samt till föreliggande skrivelse.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens skrivelse antas som BUNs svar på motionen