BUN § 83

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17500

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 83
Svar på Komrevs rapport ang Barn i behov av särskilt stöd

Komrev (Öhrlings/PriceWaterhouseCoopers) har på uppdrag av Gotlands kommuns revisorer genomfört en granskning av hur kommunen tillgodoser behovet av stödåtgärder för barn i behov av särskilt stöd.

Rapporten avslutas med följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden:
1. att fortsätta utvecklingsarbetet i samband med Elevvårdspärmen och säkerställa att de rutiner för kartläggning/utredningar som idag är frivilliga, genomförs fullt ut i verksamheterna.
2. ta fram gemensamma referensramar, eller en definition för barn i behov av särskilt stöd.
3. uppmärksammar de synpunkter som framförts om resursavdelningen.
4. tar fram ett system för hur uppföljning av resultat/kvalitet i insatta resurser kan ske.

Revisorerna har i sin revisionsskrivelse 2004-09-21 framfört önskemål om att få besked om vilka åtgärder BUN vidtagit eller ämnar vidtaga med anledning av granskningen.

Förvaltningschef Lars Danielson hade i skrivelse 2004-10-27 utarbetat förslag till svar på kommunens revisorernas anhållan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschef Lars Danielsons svar antas som BUNs svar till kommunens revisorer.