BUN § 87

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17496

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2005-01-14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-11-10

BUN § 87
Oppositionspartiernas förslag ang Hejde och Stenkumla skolor

Ledamöterna Gösta Hult (c), Solveig Artsman (m) och Jan Lindell (fp) överlämnade till BUN ett förslag med följande lydelse:

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde beslutat om extra tillskott till nämnden med 2 miljoner kronor. Syftet är att nämnden bättra skall kunna planera framtida skolorganisation och att takten i nedläggningarna skall minskas.

Hejde och Stenkumla skolor skall enligt beslut av majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden läggas ner 2005.

Med anledning av Kommunstyrelsens beslut om extra tilldelning av medel till nämnden så föreslår vi:
att beslutet om nedläggning av skolorna i Hejde och Stenkumla omprövas eftersom medel finns för fortsatt drift.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning
    Ärendet skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2004-11-24 och BUN 2004?12?08.