Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ritning och litet trähus.

Samhällsplanering

En hållbar samhällsutveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Arbetet för hållbar utveckling är en process som omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter och syftar till att långsiktigt främja välfärd som är anpassade efter vad miljö, människors hälsa och materiella resurser tål.

Samhällsplanering och fysisk planering ska skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjlighet till en god livsmiljö och ett fungerande vardagsliv utifrån skilda behov och förutsättningar.
 

Fysisk planering handlar om mark- och vattenområden

Den fysiska samhällsplaneringen handlar om hur mark- och vattenområden ska användas. Planeringen styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken och innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Delaktighet och dialog

Samhällsplanering är ett brett ansvarsområde och kräver en bred samverkan. Region Gotland har ett viktigt ansvar att skapa delaktighet och dialog i samhällsplaneringen. Gotlänningar ska ha möjlighet att påverka livsmiljön. 

Observera! Nya ärendenummer fr.o.m. 2019-01-01

Vid årsskiftet 2019 upphörde Byggnadsnämnden (BN) och ersattes av Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN). Befintliga planärenden har därför fått ett nytt ärendenummer i MBN-serien. Kopplingen till det gamla BN-ärendenumret finns dock sparad och du kan alltid uppge eller söka på det också, i dina kontakter med oss. 

Du behöver inte göra någonting, och detta påverkar inte ärendets hantering i övrigt. 

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hitta direkt