§ 220 Motion. Bussförbindelse till Almedalsbiblioteket

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17350
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 220 Motion. Bussförbindelse till Almedalsbiblioteket
KS 2004/0292-53

- Motion 2004-06-23
- Tekniska nämnden 2004-10-20, § 252
- Ledningskontoret 2004-11-05
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 315

Jennie Andersson (v) har i motion föreslagit att tillgängligheten till Almedals­biblioteket utökas i och med att det ska bli möjligt att åka till och från biblioteket med buss på eftermiddagen. Hon föreslår även att det införs en tur till och från biblioteket på lördagar och att det införs en returresa på den andra turen måndag-fredag. Som motiv anför hon att det utlovades vid flytten av biblioteket till hamnen och högskolan att tillgängligheten inte skulle bli något problem.

Tekniska nämnden har i sitt yttrande skrivit att vid öppnandet av biblioteket trafikerades sträckan Östercentrum–Almedalsbiblioteket med 10 turer måndag till fredag och med 4 turer på lördagar. Trafiken minskades hösten 2002 till 5 turer måndag till fredag ”på grund av mycket lågt resande”. Resandet fortsatte att vara lågt och trafiken avvecklades från hösten 2003 och trafikeras nu endast med servicelinjen/innerstadslinjen. Nämnden har bedömt att resandeunderlaget under det senaste året inte har förändrats på ett sätt som visar på ett ökat behov av turer varför de föreslår avslag på motionen.

Ledningskontoret har inte gjort någon annan bedömning än tekniska nämnden.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen avslås med tekniska nämndens redovisning.

Yrkanden:

·      Jennie Andersson (v) tillstyrkte motionens förslag.

·      Sonia Landin (s) yrkade avslag på motionen.

Proposition:
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Jennie Anderssons yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämnden redovisning.