§ 230 Interpellation. Gymnasieutbildningar

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17348
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 230 Interpellation. Gymnasieutbildningar
KS 2004/0521-64

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade interpellation av Eva Gahnström (c) om eventuella förändringar avseende intagningsprocessen till gymnasiet med anledning av de stora elevkullarna.
Eva Gahnström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar