§ 224 Medborgarförslag. Att köpa och sälja inom kommunen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17346
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 224
Medborgarförslag. Att köpa och sälja inom kommunen

KS 2004/0322-04

- Medborgarförslag 2004-07-22
- Ledningskontoret 200-10-01
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 318

Åke Kahlbom har i ett medborgarförslag begärt utredning om det är kostnads­effektivt att använda sig av ett system med att köpa och sälja inom kommunens förvaltningar. Detta system ”kom till för att göra förvaltningarna mera kostnads­medvetna men har nu övergått i sådana proportioner att olika förvaltningar köper tjänster utanför kom­munen där det är billigare”.

Ledningskontoret har i sitt yttrande beskrivit motiven för införande av resultat­enheter och internpriser. De nämner: · Ökad kundorientering. · Att kunna styra beslut om volymer, kvalitet, dimensionering, köpa internt eller externt. · Skapa kostnadsansvar och kostnadsmedvetande.

Risker med ett sådant system är s.k. suboptimering, d.v.s. att enhetens resultat blir viktigare än det totala resultatet samt fokusering på kortsiktiga frågor och ökad administration. Dessa risker måste givetvis balanseras och resultatenheter bör endast förekomma där fördelarna överväger. Som ett gott exempel nämns att antalet internfakturor har minskat betydligt i och med införande av ett nytt ekonomisystem.

Ett av motiven för införande av internpriser är att jämförelser underlättas mellan externa och interna alternativ. Resultatet kan bli att förvaltningar köper tjänster utanför kommunen om de externa tjänsterna är billigare. Kontoret förslår att medborgarförslaget avslås gällande utredning om kostnadseffektivitet vid köp och sälj inom kommunens förvaltningar.

Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås.