§ 223 Medborgarförslag. Tillsättande av oberoende grupp för att ge förslag till besparingar inom kommunen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17345
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 223
Medborgarförslag. Tillsättande av oberoende grupp för att ge förslag till besparingar inom kommunen

KS 2004/0323-00

- Medborgarförslag 2004-07-22
- Ledningskontoret 2004-11-08
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 319

Åke Kahlbom har föreslagit att det ska tillsättas en från kommunen oberoende grupp som ska ge förslag på besparingar inom kommunen. Som motivering anges att ”valda politiker och tjänstemän har kört fast och det behövs nya friska ögon för att se över både ekonomi och verksamhet”.

Ledningskontoret har i sitt yttrande pekat på att politiken och personalen med sin kunskap om verksamheten och speciallagstiftningar har en mycket viktig uppgift att fylla för att kunna föreslå realistiska besparingar. För närvarande pågår arbete med att införa en strukturerad metod för att fånga upp, bedöma och belöna goda förslag till effektiviseringar i verksamheten. Denna förslagsverksamhet är i första hand tänkt att vara en intern angelägenhet. Om den arbetsgrupp som arbetar med förslagsverksamheten kommer fram till att detta även kan omfatta alla som bor och verkar på Gotland bedömer kontoret att Kahlboms medborgarförslag om behovet av ”nya friska ögon” får anses tillgodosett.

Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.