§ 219 Rekommendation om överenskommelse om information och utbildning gällande läkemedel

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17344
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 219 Rekommendation om överenskommelse om information och utbildning gällande läkemedel
KS 2004/0425-10

- Landstingslörbundet 2004-06-17
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-10-18, 248
- Ledningskontoret 2004-11-01
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 325

Ny överenskommelse har träffats mellan Landstingsförbundet och Läkemedels­föreningen om läkemedelsinformation och utbildning som föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2005.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen antar överens­kommelsen och har gett sin förvaltning i uppdrag att årligen följa upp tillämp­ningsföreskrifterna. Lokala tillämpningsföreskrifter till stöd för verksamhets­chefernas beslutsfattande i enskilda ärenden ska utformas av en speciellt utsedd arbetsgrupp.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget. Sammanfattningsvis ger nu träffad överenskommelse förbättrade möjligheter för sjukvårdshuvudmännen att få en ändamålsenlig läkemedelsinformation på sjukvårdens villkor, men den ställer krav på intern information och uppföljning av medarbetarnas relationer med läkeme­delsindustrin. Överenskommelsen skapar också förutsättningar för att framtida fortbildning blir mera behovsstyrd och grundad på kartläggningar av verkliga utbildningsbehov.

Kommunstyrelsen har föreslagit att överenskommelsen antas.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Gotlands kommun antar överenskommelsen mellan landstingsförbundet och läkemedelsföreningen att gälla fr.o.m. 1 januari 2005.