§ 228 Interpellation. Utbyggnad av kollektivtrafiken

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17343
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 228 Interpellation. Utbyggnad av kollektivtrafiken
KS 2004/0527-53

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av Lena Lind (mp) om planerna kring en utökad kollektivtrafik på landsbygden. Lena Lind tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Eva Nypelius (c) och Brittis Benzler (v).

Interpellation 2004-11-29

Interpellationssvar