§ 222 Medborgarförslag. Skolmat m.m. som social investering

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17342
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 222
Medborgarförslag. Skolmat m.m. som social investering

KS 2004/0326-62
- Medborgarförslag 2004-07-28
- Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-13, § 70
- Ledningskontoret 2004-11-03
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 317

Pia Jääskeläinen har i medborgarförslag velat prioritera skolmaten som en social investering. Hennes motivering är att med näringsriktig mat och frukt till mellan­mål samt om man medvetet arbetar med barn och ungdomars självförtroende kommer deras självkänsla att öka.

Barn- och utbildningsnämnden har redogjort för den noggranna planering av skol­maten som ligger till grund för att skollunchen ska innehålla en tredjedel av dags­behovet för barn och ungdomar. Den mat som serveras i skolverksamheten på Gotland ger en fullvärdig och näringsriktig kost för de barn och elever som regel­bundet äter sin lunch i förskolan eller skolan. Nämnden erinrar om vikten av att vårdnadshavarna sörjer för att barnen ges en riktig kost under dagens övriga två tredjedelar. Att regelbundet servera mellanmål i alla skolor saknas det tyvärr ekonomiska resurser till, även om barn- och utbildningsnämnden ser det som önskvärt och viktigt för att uppnå goda utbildningsresultat. De delar förslags­ställarens inställ­ning att kost är en mycket viktig faktor när det gäller prestationer, välbefinnande och självförtroende hos unga. Vikten av rörelse, motion och ute­vistelse poängterar nämnden, är dock lika viktigt som medvetenheten om kostfrågorna.

Barn- och utbildningsnämnden har vid flera tillfällen under 2004 uppmärksammat kostfrågorna och har på sammanträde den 10 november haft ett särskilt fördjup­ningstema under rubriken "Kost, näring och kvalitet".

Ledningskontoret har med instämmande av kommunstyrelsen föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med barn- och utbildningsnämndens yttrande.