§ 218 Förslag till ny taxa för Kulturskolan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17341
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 218 Förslag till ny taxa för Kulturskolan
KS 2004/0451-66

- Barn- och utbildningsnämnden 2004-10-13, § 66
- Ledningskontoret 2004-10-28
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 310

En projektgrupp inom barn- och utbildningsnämnden har framlagt förslag till ny taxa för Kulturskolan. Projektgruppen har genomfört en översyn av Kulturskolan och fick genom barn- och utbildningsnämndens s.k. krisgrupp även i uppdrag att påskynda arbetet med avgifterna för att om möjligt kunna revidera dessa fr.o.m. 2005-01-01.

Ledningskontoret har föreslagit att den reviderade taxan i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag fastställs. Kontoret anser att som instrument är taxor och avgifter bra verktyg att använda för att dämpa en efterfrågan eller för att öka en kostnadstäckning och föreslagen avgiftshöjning bör inte nämnvärt påverka efterfrågan. De föreslagna förändringarna är i första hand avsedda att matcha kostnadsökningar då nuvarande kostnadstäckningsgrad enligt 2004 års budget uppgår till drygt 27 %. Dock bör kostnadstäckningsgraden ligga betydligt högre än de avgiftshöjningar som föreslås och kontoret pekar på vikten av att årligen se över avgifterna för att på sikt öka finansieringsgraden.

Kommunstyrelsen har föreslagit att Kulturskolans reviderade taxa fastställs.

Anföranden:
Anföranden hölls av Brittis Benzler (v).

Antecknas att Brittis Benzler framförde att barn- och utbildningsnämnden inte delar ledningskontorets uppfattning, utan ser gärna en lägre täckningsgrad av kostnaderna än som är fallet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Reviderad taxa för Kulturskolan fastställs.