§ 221 Motion. Kvalitetsmätningar i sjukvården

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17340
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 221 Motion. Kvalitetsmätningar i sjukvården
KS 2004/0349-90

- Motion 2004-08-16
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-10-18, § 247
- Ledningskontoret 2004-11-01
- Kommunstyrelsen 2004-11-25, § 316

Lena Celion m.fl. (m) har motion föreslagit att metoder och rutiner utvecklas för att mäta vårdkvalité och att kommunen ansluter sig till Vårdbarometern samt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att presentera en samlad kvalitetsredo­visning för verksamheten år 2005 på lasarettet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har besvarat motionen och ger en redogörelse för det kvalitetsarbete som pågår och hänvisar till de s.k. kvalitetsregistren. Visby lasaretts kliniker deltar i de flesta av de register som inrättats inom kliniska specialiteter. De flesta av dessa register har dock tidigare endast rapporterats till den medicinska professionen. Dock har öppenheten mot allmänheten ?ökat i och med data som kunnat bedömas som mer stabila och kvalitetssäkrade?. Nämnden har även redogjort för de brukarundersökningar som genomförts. De påtalar att träffsäkerheten hos Vårdbarometern är låg i och med att endast ca en ½ procent av befolkningen tillfrågas, för Gotlands del ca 250 personer. Hälso- och sjukvården deltar också i s.k. nyckeltalsmätningar och har varit med i databasen ?Väntetider i vården? sedan starten. Kommunen har introducerat s.k. styrtal för uppnådda resultat i verksamheten och om denna metod införs konsekvent inom hälso- och sjukvården kan detta bli ett viktigt steg mot att utgöra ett kvalitetsbokslut. Kontoret avslutar med att redogöra för några förbättringsområden främst avseende brukarundersökningar samt att dra nytta av de uppdateringar som av gjorts av datasystemen så att en kontinuerlig och tillförlitlig redovisning kan uppnås. De avser att trots ett kärvt ekonomisk läge behålla resurser för detta arbete.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks såtillvida att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få i uppdrag att utforma en kvalitetsredovisning av verksamheten som en integrerad del av den årliga verksamhetsberättelsen. I övrigt anse motionen besvarad med kontorets yttrande. Kontoret ser positivt på hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med uppföljning av sin verksamhet. Som en integrerad del av varje enhets verksamhetsredovisning bör en årlig och för hela verksamheten enhetlig utformad redovisning av kvalitetsarbetet göras.

Vikten understryks av att även fortsättningsvis, ur ett gotländskt perspektiv, inventera och värdera de olika metoder och system för kvalitetsuppföljnings­system som erbjuds på nationell nivå. Inte minst ur ett kostnadseffektivt perspektiv.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag tillstyrkt motionen i enlighet med ledningskontorets yttrande.

Yrkanden:

·      Lena Celion (m) yrkade bifall till motionen.

·      Per-Olof Jacobsson (c) yrkade med instämmande av Åke Svensson (s) och Carina Lindberg (v) tillstyrkande av kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att en kvalitetsredovisning av verksamheten även innefattande kundperspektivet.

Proposition:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lena Celions yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Ordförande ställde sedan proposition på Per-Olof Jacobssons tilläggsyrkande och förklarade sig anse att detta vunnit majoritet. Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Per-Olof Jacobssons tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen tillstyrks såtillvida att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utforma en kvalitetsredovisning av verksamheten även innefattande kundpers­pektivet som en integrerad del av den årliga verksamhetsberättelsen.

  • Motionen anses i övrigt besvarad med ledningskontorets yttrande.