§ 238 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17338
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-12-13

§ 238 Motioner; nya

Följande motioner har inkommit:

Dnr

Carina Grönhagen m.fl. (s)
Anpassning av barnomsorgen så att möjlighet ges till arbete på obekväm arbetstid som kvällar, helger och nätter.

KS 2004/0558


Lena Celion m.fl. (m
Kultur- och fritidsnämndens flytt till Lövsta.


KS 2004/0559


Lena Simonson (m)
Gotland som försöks område för avdrag av hushållsnära tjänster.


KS 2004/0560


Yngve Andersson (kd)
"Fixartjänst" för förebyggande av olyckor bland äldre.


KS 2004/0561


Bror Lindahl (fp)
Breddning av gång- och cykelväg mellan Visby lasarett och Snäck.


KS 2004/0562


Bror Lindahl m.fl. (fp)
Utredning om avveckling av kultur- och fritidsnämnden.


KS 2004/0563