Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vindkraft

Det har skett en kraftig utbyggnad av vindkraft de senaste åren – i Sverige och på Gotland. Men för Gotlands del är det för närvarande stopp. Ekonomin för förnybar el, möjligheten att få tillstånd till nya vindkraftverk och att få tillgång till distributionsnät för den producerade elen är avgörande för utbyggnaden. Svenska kraftnät beslutade i maj 2017 om att avbryta den pågående planeringen för att ansluta elnätet på Gotland till det svenska stamnätet. Det fick bland annat till följd att det inte beviljas några nya anslutningar för elproduktion till det befintliga gotländska elnätet.

I översiktsplanen för Region Gotland, ByggGotland/översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 antagen den 14 juni 2010 och lagakraftvunnen den 15 juli 2010, ingår en heltäckande översiktlig plan för vindbruket.

Den tidigare – Fördjupad översiktsplan för södra Gotland/tillägg till översiktsplanen Vision Gotland 2010, antagen den 13 december – upphörde att gälla samtidigt som den nya översiktsplanen vann laga kraft.

I augusti 2011 omfattade vindbruket på Gotland 158 vindkraftverk, med en installerad effekt på 118 MW, i genomsnitt 0,75 MW per verk. År 2010 producerade de totalt 0,23 TWh el, motsvarande cirka 25 procent av elförbrukningen på Gotland.

I slutet av 2016 var antalet vindkraftverk omkring 133 men generationsväxlingen till större verk gör att installerad effekt ökat med 55 procent sedan 2011 och är uppe i 182,5 MW (dec 2016). De nya verken ger också mer el per installerad effekt.

År 2015 var ett bra år för vindbruket på Gotland. Verken producerade då 0,47 TWh. År 2016 blev produktionen 0,43 TWh.  Vindkraften motsvarar 45–50 procent av elförbrukningen på Gotland.     

Målsättning för vindbruket på Gotland

Målsättningen för utbyggnaden av vindbruk på Gotland, på land och inom Gotlands havsområden, är en årsproduktion i storleksordningen 2,5 TWh el. Det innebär även att det sammantaget, på land och i havet, i framtiden kommer att behövas ytterligare nära 200 vindkraftverk på Gotland om medelstorleken förväntas öka till 3 MW. För att nå dit behövs bl a förstärkningar av elnäten; lokalt, regionalt och interregionalt. I nuläget bedöms elnätet klara bara 20 MW ytterligare anslutning på Gotland.

  • Av översiktsplanen framgår de områden och platser som i första hand anses lämpliga att pröva för utbyggnad av vindbruk.
  • Vissa av de utpekade områdena är även utpekade som områden av riksintresse för vindbruk, vilket ger dem särskild status.
  • För områden som är utpekade som lämpliga för generationsväxling gäller särskilda riktlinjer.
  • För områden och platser utanför vad som är utpekat på plankartan gäller också särskilda riktlinjer.
  • Slutligen gäller även särskilda riktlinjer för det havsbaserade vindbruket.

Vindbrukets utbredning

Vindbruket är en företeelse som under åren 2009–2014 växte i hela världen med 20 procent per år. Vindenergi är också på god väg att bli ett betydande inslag i det europeiska energisystemet.
 

Nationella planeringsmål för vindbruk

År 2015 antog riksdagen en planeringsram  till år 2020 på 30 TWh årlig produktion av vindkraft, varav 20 på land och 10 till havs. Sedan dess har nya mål inom klimat- och energipolitiken antagits och för att nå målet  till år 2040 om 100 % förnybar elproduktion, antas att vindkraften kommer att behövas i ännu högre grad.

 

Energimyndighetens statistik visar vindkraftens ökning i Sverige. År 2009 fanns det 1 359 vindkraftverk i Sverige, med en totaleffekt på 1 448 MW  och de producerade 2,5 TWh. År 2014 fanns det 2 961 verk och installerad effekt var 5 096 MW; en effektökning med 240 procent på fem år, 2009–2014. Ökningen  har fortsatt, år 2015 fanns över 3 200 verk, över 6 000 MW effekt och en normal årsproduktion som är drygt halvvägs till planeringsmålet för 2020. Hur många verk som behövs för att ge 30 TWh beror helt på verkens storlek. Hittills har nybyggda verk ofta haft nära dubbelt så stor kapacitet som tidigare genomsnitt för befintliga verk. På Gotland gör osäkerheten om hur och var vindkraft kan tillåtas med hänsyn till främst kungsörn, enligt EU:s art- och habitatdirektiv att för närvarande ökar inte antalet områden med vindkraft.