§ 199 Taxor och avgifter. Införande av uteblivandeavgift hos distriktsköterska/undersköterska

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17170
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 199
Taxor och avgifter. Införande av uteblivandeavgift hos distriktsköterska/undersköterska
KS 2004/0390-90

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 239
- Ledningskontoret 2004-09-27
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 291

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att en uteblivandeavgift på 100 kronor på alla bokade besök införs hos distriktssköterska och undersköterska där patienten uteblir. Uteblivandeavgift föreslås träda i kraft 2005-01-01.

Syftet med en avgift för uteblivande är att i en större grad kunna planera arbetet och säkra tillgång på distriktssköterska och undersköterska för andra patienter. Vid besök hos distriktssköterska betalas ingen avgift utom i specifika fall och totalt för hela primärvården förekommer drygt 500 planerade besök per år där patienten uteblir. Vid andra planerade besök än till distriktssköterska och under­sköterska förekommer det idag uteblivandeavgift motsvarande patientavgift.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • En uteblivandeavgift på 100 kronor införs för alla bokade besök hos distriktssköterska/undersköterska där patienten uteblir.
Beslutet träder i kraft 1 januari 2005.