§ 200 Strategisk plan och budget 2005-2007

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17169
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 200
Strategisk plan och budget 2005-2007
KS 2004/0131-04

- Kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan och budget 2005-2007, 2004-11-28
- Ledningskontorets missiv till Strategisk plan och budget 2005-2007, 2004-10-18
- Ledningskontorets förslag: Kf:s direktiv och rekommendationer till nämnderna 2004-10-20
- Centrala samverkanskommittén 2004-10-20
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 279
- Ledningskontorets utkast KF - Strategisk plan och budget 2005-2007, 2004-11-29

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok inledde ärendet med att ge såväl en vägledning som sammanfattning av arbetet med strategisk plan och budget för 2005-2007.

Allmänna förutsättningar

Allmänt

Det har vid höstens budgetavstämning framhållits att ekonomin inte kommer att vara i balans vid utgången av 2004 och att detta underskott ska hämtas in. Samt har det poängterats vikten av att ha en buffert för att ge möjlighet att återbetala tidigare års underskott.

Strategiska frågor som särskilt har belysts har varit: Vision 2025 och Strategiska markfrågor samt Arkivcentrum, där kommunstyrelsen har beslutat att ett arkiv­centrum ska uppföras, se särskilt beslut (Ks 2004-10-28, § 277).

Kommunfullmäktiges mål och direktiv

Personalpolitiska mål

För perioden 2003-2006 har kommunfullmäktige tidigare antagit direktiv och fastställt mål för personalpolitiken.

Kommunstyrelsen har föreslagit ändring av mål från 2004 om att minska antalet anställda i Gotlands kommun med minst 200 årsarbetare då detta ännu inte infriats. Det nya förslaget till mål lyder: Minska antalet anställda i Gotlands kommun med minst 100 årsarbetare 2005 och ytterligare 100 årsarbetare 2006. Det har även föreslagits att ompröva mål för 2004 om halvering av oönskade deltider. Det nya förslaget medför att andelen oönskade deltider ska halveras till utgången av 2006, 25 % år 2005 och 25 % år 2006. De nya målen avses att ingå i styrkortets perspektiv för ekonomi samt medarbetare/ledare.

Det har även beslutats om en modell för uppföljning av löpande personalkost­nader, se särskilt beslut (Ks 2004-10-28, § 281).

Personaldirektör Gun Tidestav har vid höstens budgetavstämning föredragit och presenterat personalpolitiska mål och åtgärder.

Omvärldsanalys, styrkort och fokusområden

Den förändrade styrprocessen (kommunstyrelsens beslut 2004-02-26, § 40) har inneburit ett förändrat fokus mot en tydligare styrning mot gemensamma visioner och mål med utgångspunkt i Vision 2010 och den omvärldsanalys som årligen sker. Detta har medfört att strategiska fokusområden ska identifieras och utarbetas.

Omvärldsanalys har utarbetats för 2004-2009 inom ramen för styrprocessen. Syftet med omvärldsanalysen är att skapa ett komplement till kommunens övergripande "Vision 2010".

I den strategiska plan och budget som antas av kommunfullmäktige ingår även ett s.k. styrkort för 2005 vilket ska gälla för kommunen. Styrkort har införts som ett hjälpmedel för planering, styrning och uppföljning av verksamheten utifrån 5 perspektiv (samhälle, medarbetare/ledare, brukare/kunder, processer och ekonomi). Varje nämnd har redovisat åtgärdsplaner för dessa fem perspektiv till budgetavstämningen.

Revidering av styrkort för 2005 har presenterats på budgetavstämningen.

Strategiska fokusområden har fastställts av kommunfullmäktige och varje nämnd fick i juni 2004 i uppdrag att för varje område formulera åtgärdsplaner för att nå Vision och inriktningsmål: " En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild inriktning på barn och unga. " Tillväxt och befolkningsökning genom bl.a. höjd utbildningsnivå, bostadsbyggande, infrastruktur, marknadsföring och företagande.

Nämndernas och bolagens åtgärdsplaner för fokusområde folkhälsa och respektive fokusområde tillväxt och befolkningsutveckling har presenterats på budgetavstämningen.

Sammanställning av styrkort med strategiska fokusområden återfinns i särskilt dokument: Strategisk plan och budget 2005-2007, se bilaga till protokollet.


Kommunstyrelsen har (2004-10-28, § 279) beslutat att styrtal för rehabiliterings­arbetet under C. Perspektiv Medarbetare/Ledare skulle ändras till att rehabilite­ringsutredningar påbörjas direkt efter insjuknandet och genomförs i enlighet med lagstiftning. De har även beslutat att som framgångsfaktor i styrkortet under E. Perspektiv Samhälle lägga till "Smidiga Gotland".

Budget 2005

Balanskrav: Av underskottet i 2001 års bokslut, 76 mnkr, återstår att täcka 19 mnkr.

Delårsrapport 2 för 2004: Nämnderna har redovisat ett försämrat resultat jämfört med delårsrapport 1 och nämnderna har nu ett sammanlagt underskott i verksam­heten med -53 mnkr. Kommunens totala resultat enligt prognosen uppgår till
-73 mnkr. Det negativa resultatet är främst att hänföra till prognoser för social- och omsorgsnämnden (-48 mnkr), hälso- och sjukvårdsnämnden (-18 mnkr) och räddningstjänsten (-4 mnkr). En annan huvudorsak till det negativa resultatet är bortfall av skatteintäkter och statsbidrag. De krisgrupper som bildades i början av året för barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har arbetat med att få bort eller minska sina underskott och avrapporteringar har skett i kommunstyrelsen, vars arbetsutskott tillika är kommunens krisgrupp. Särskilt krisgruppsmöte (2004-09-27) har hållits där förslag till åtgärder diskuterats. Beslut om dessa åtgärder för att minimera årets underskott har skett i särskilt beslut (Ks Au 2004-10-05?07, § 212).

Utgångsläge: Budgetavstämningens utgångspunkt har varit att behålla budget­ramarna från 2004 oförändrade samt att fullgöra det treåriga besparingsbetinget på sammanlagt 128 mnkr 2004-2006. Ett resultat motsvarande ett överskott på ca 60 mnkr för 2005 har bedömts vara det lägsta belopp som erfordras för att gardera sig mot oförutsedda händelser och täcka tidigare underskott.

Investeringar; ramar

Efter budgetberedningen i våras uppgick nämndernas investeringsäskanden till drygt 216 mnkr; 171,8 mnkr i skattefinansierad verksamhet och 44,2 mnkr i affärsdrivande verksamhet.


Kommunstyrelsen har upptagit följande tillkommande investeringsäskanden efter budgetavstämning

Tekniska nämnden Fördyringar Vårdcentralen 2 Korpen

3 000

 

 

Barn- och utbildningsnämnden Förskolor, fördyringar Burgsvik, Endre, Fole (2 150+1 150 efter arbetsutskottet)


3 300

 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden Generella behov utöver de 20 mkr som getts i beredningen våren 2004 *

?

 

 

Total investeringsbudget efter budgetavstämningen

222 760

Bygg och anläggning

109 280

Affärsdrivande

44 200

Inventarier, utrustning

55 525

IT

13 755

*   Anm: Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås att till budgetberedningen i maj 2005 redovisa planerade investeringsbehov av medicinteknisk utrustning och dylikt för planperioden 2006-2010.

Driftbudget ramar

Sammanlagt ökade ramarna för 2005 med 38,2 mnkr efter kommunfullmäktiges beslut 2004-06-23. De 3 största ökningarna i ramen erhöll: Barn- och utbildnings­nämnden som fick en ökning med 10 mnkr, Social- och omsorgsnämnden 10 mnkr samt hälso- och sjukvårdsnämnden 15 mnkr.

Besparingar: De strukturella besparingarna uppgår sammanlagt till 128 mnkr för åren 2004-2006. För år 2005 har besparingarna lagts ut på nämnd med 46,3 mnkr och med 36,2 mnkr 2006. I dessa belopp ingår 10 mnkr i kommungemensamma besparingar för respektive år. Fördelning av sparbeting sker utifrån 3 % av nämndens nettobudget under en treårsperiod.

Kommunstyrelsens förslag till driftsbudget:

Kommunstyrelsen har lagt fram ett enigt föreslag. Förändring mot arbetsutskottet är att det har föreslagits att ramen utökas med 2 mnkr för barn- och utbildnings­nämnden. Medlen ska användas för att ge tid till väl underbyggda beslut om skolorganisation och bromsa nedläggningen.


Ramförändringar efter budgetavstämning

Ramjusteringar (tkr)

Hälso- och sjukvårdsnämnden, överkompensation i ramar 2004 för statsbidrag tandvård *

-1 100

Barn- och utbildningsnämnden, förtätningsmedel (Wärnersson), till utjämningssystemet

21 000

Summa ramjusteringar

19 900

*   Antecknas att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om täckning av merkostnad med 1 mnkr för avtal med läkarföreningen redan är utfördelade.

Ramutökningar

Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen, ramökning för överförmyndare, se särskilt beslut (Au § 213)

750

Kommunstyrelsen: Ledningskontoret, världsarvskommittén, permanent budgetanslag

200

Kommunstyrelsen: Ledningskontoret, omställning och utveckling (för att bl.a. hantera personalomställnings-, projekt- och konsultkostnader) *1

10 000

Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten, ramförstärkning *2

3 500

Barn- och utbildningsnämnden: Ökad efterfrågan och nyttjandegrad av förskoleverksamhet

5 300

Barn- och utbildningsnämnden: För att ge tid till väl underbyggda beslut om skolorganisation och bromsa nedläggningar

2 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden: Allmän ramförstärkning av budgeten inklusive vårdgaranti

10 000

Social- och omsorgsnämnden: Ramförstärkning p.g.a. ingående obalans m.m. *3

25 000

Finansförvaltning: Psykiatri och missbruksvård
(att fördelas vid senare tillfälle)

5 600

Finansförvaltning: ekologiska och närproducerade livsmedel *4

1 000

Summa ramutökningar

63 350

*1 Anm 1: Medel som begärts för elektronisk fakturahantering har inte särskilt avsatts utan hänförs till ledningskontorets utökade ram. När projektet är igångsatt sker debi­tering av konsult- och servicekontoret. Kommunstyrelsen har beslutat att de ekono­miska effekterna av elektronisk fakturahantering ska redovisas i kommunstyrelsen och prövas i samband med att igångsättningstillstånd beviljas innan tillstyrkta medel för investeringar och drift får rekvireras.

*1 Anm 2: Ledningskontoret har föreslagit att det ska beviljas 15 mnkr i insatser för personalavveckling och omstruktureringar för att klara det personalpolitiska målet med minskning av antalet årsarbetare. Dessa medel bör placeras centralt och utbe­talning bör ske efter bedömning av personaldirektör. Kontoret anser att en uppföljning av åtagandena i de personalpolitiska målen ska göras och att återrapportering ska ske från berörd nämnd till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt att insatser för personalavveckling och omstrukturering ska ingå i ledningskontorets utökade ram på 10 mnkr för omställnings- och utvecklingsmedel.

*1 Anm 3: Folkhögskolans begäran om 200 tkr i ramökning för en f.d. rektor har kommunstyrelsen beslutat att ledningskontoret får hantera inom ram för omställning och utveckling. Folkhögskolans begäran om 600 för interkommunala överföringar 2004 har avslagits.

*2 Anm: Arbetsutskottet har beslutat att en krisgrupp för räddningstjänsten inrättas och till att ingå i denna utsågs: Åke Svensson (s), Brittis Benzler (v), Eva Nypelius (c), samt ledningskontorets koncerncontroller Anders Gripne.

*3 Anm 1: Social- och omsorgsnämnden begäran om tilläggsanslag med 46,4 mnkr för 2004 har avslagits av kommunstyrelsen.

*3 Anm 2: Social- och omsorgsnämndens begäran om medel för friskare medarbetare har avslagits. Se särskilt beslut (Ks § 276).

*4 Anm: Kommunstyrelsen har beslutat att ledningskontoret får i uppdrag att tillsam­mans med berörda nämnder, styra över kommunens inköp mot en större andel eko­logiska och närproducerde livsmedel. För de därigenom ökade kostnaderna avsätts 1 mnkr i finansförvaltningen.

Driftbudget per nämnd (efter budgetavstämningen)

I miljoner kronor (mnkr)

Ramökning

Strukturella besparingar

Nämnd/förvaltning

2005

2005

2006

KS/Politikerorganisation

0,8

 

 

KS/Ledningskontoret

11,2

-0,2

-0,5

KS/Lövsta landsbygdscentrum

1,7

0

0

KS/Räddningstjänsten

3,5

0

0

Styrelsen för konsult och service

 

-1,0

-1,0

Tekniska nämnden

 

-7,1

-4,1

Byggnadsnämnden

 

0

-0,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

-0,1

0,05

Kultur- och fritidsnämnden

0,8

-0,8

-1,5

Barn- och utbildningsnämnden

15,3

-10,0

-10,0

Folkhögskolan

0,7

-0,1

-0,1

Social- och omsorgsnämnden

35,0

-8,0

-8,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

25,0

-9,0

-9,0

Finansförvaltning

5,6

-10,0

 

Summa

99,6

-46,3

-36,2

Anm: Barn- och utbildningsnämnden har begärt överföring av budgetmedel till tekniska nämnden för avgiftsfria resor för barn och ungdom med 7 208 tkr för 2005. Tekniska nämnden har till budgetavstämningen inte godkänt beloppet. Ärendet återremitteras för sedvanlig beredning.

Avsättning till årets resultat
Ytterligare inkomna statsbidragsmedel för LSS beräknat till 10 mnkr har av kommunstyrelsen (Ks 2004-10-28, § 279) avsatts till årets resultat.

Anföranden:
Anföranden hölls av Curt Broberg (c), Sonia Landin (s) och Stefan Nypelius (c).

Yrkanden:

 • Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (c), Brittis Benzler (v) Hans-Åke Norrby (mp), bifall till kommunstyrelsens förslag.
 • Lena Celion (m) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (fp), bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att överenskommelsen om valfrihet inom vården återinförs från 1 januari 2005.
 • Torgny Lihnell (mp) yrkade, med instämmande av Carina Lindberg (v), avslag på Lena Celions tilläggsyrkande.
 • Inger Harlevi (m) yrkade, med instämmande av Solveig Artsman (m) och Lilian Edwards (m), att förslaget om kultur- och fritidsförvaltningens flytt lyfts ur och återremitteras för konsekvensanalys och möjlighet för nämnden och dess förvaltning att vara delaktig i processen.
 • Eva Nypelius (c) yrkade avslag på Inger Harlevis förslag om återremiss.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på Inger Harlevis yrkande om återremiss eller om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Inger Harlevis yrkande. 56 ledamöter röstade ja. 15 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat avslå förslaget om återremiss.

Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens samlade förslag till antagande av strategisk plan och budget 2005-2007 och fann att det bifallits.

Slutligen ställde ordföranden proposition på Lena Celions tilläggsyrkande och fann att detta hade avslagits.

Kommunfullmäktiges beslut

 • Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2005-2009 förklaras upprättad.

 • Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2005 är oförändrad och fastställs till 32:75 kr per skattekrona.

 • Investeringar upptas med 222 760 tkr. Av dessa avser 44 200 tkr ej skattefinansierade investeringar.

 • Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.

 • Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 200 mnkr.

 • Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr.

 • Av ledningskontoret upprättat förslag till "Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna" för budgetåret 2005 fastställs.

Personalpolitiska mål

 • De tidigare personalpolitiska målen om minskning av antalet anställda och att andelen oönskade deltider ska halveras till utgången av 2004 ersätts av nya styrtal under styrkortsperspektivet "ekonomi" respektive medarbetare/ledare:
  · "Antal anställda minskas med 100 genom planerade strukturella förändringar".
  · "Minskning av oönskade deltider med 25 %".

Övriga uppdrag

 • Byggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera arbetet med att planlägga kustzonerna för attraktivt boende.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska prioritera att fullfölja missbruksvårdskedjan genom att tillskapa en tillnyktringsenhet på Gotland. Finansiering ska ske inom respektive nämnds tilldelade budget för 2005. Frågan om resurserna från det ofördelade anslaget till psykiatri, missbruksvård etc. kan nyttjas för tillnyktringsenhet ska klarläggas.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2005 redovisa planerade investeringsbehov av medicinteknisk utrustning och dylikt för planperioden 2006-2010.

 • Kultur- och fritidsnämnden får i samband med lokalisering av verksamheten till Roma/Lövsta i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden lösa lokalfrågorna.

 • Kommunfullmäktiges uppdrag om rehabiliteringsinsatser (2004-06-23, § 86) ändras till: kommunstyrelsen få i uppdrag att i samverkan med berörda myndigheter undersöka möjligheter och förutsättningar att på Gotland genomföra finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i enlighet med gällande lag (2003:1210) om finansiell samordning mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd och kommun/landsting. Finansiell samordning ska ske för att underlätta och för att få bästa möjliga resursutnyttjande av offentliga medel.