§ 201 Bemanningsenhet eller personalpool för hälso- och sjukvården samt social- och omsorgsnämnden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17168
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 201
Bemanningsenhet eller personalpool för hälso- och sjukvården samt social- och omsorgsnämnden
KS 2004/0246-02

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-05-10, § 191
- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 108
- Ledningskontoret 2004-10-01
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 293

Med anledning av en motion gav kommunfullmäktige 2003-08-18 uppdrag åt hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden att i en förstudie analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekrytering och kompe­tensutveckling. Förstudien skulle omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare och personliga assistenter och bl. a. innehålla en kartläggning av vikariebehov, kompetensanalys och intresse för att arbeta över förvaltningsgränserna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i beslut 2004-05-10 föreslagit att man ska befrias från det tilldelade uppdraget då man inte har något akut rekryteringsbehov av de aktuella yrkeskategorierna.

Social- och omsorgsnämnden har i beslut 2004-09-15 föreslagit att utrednings­uppdraget inte längre skall gälla då man inte har något rekryteringsbehov av de aktuella yrkeskategorierna.

Ledningskontoret har tillstyrkt att hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden befrias från utredningsuppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden befrias från utredningsuppdraget enligt KF § 165, 2003-08-18.