§ 202 Kundval för hemtjänst och ledsagning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17167
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 202
Kundval för hemtjänst och ledsagning
KS 2004/0385-83

- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 95
- Social- och omsorgskontoret, komplettering 2004-09-23
- Ledningskontoret 2004-09-27
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 280

Social- och omsorgsnämnden har begärt att fr.o.m. 1 jan 2005 få införa ett kund­valssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice på Gotland. Nämn­den har även föreslagit att de skulle få i uppdrag att utforma regler och ersätt­ningsnivåer och att avgiften för hemtjänst för den enskilde sänks till 230 kr per timme 2005. Syftet har varit att öka brukarnas inflytande genom möjligheten att välja utförare och därmed öka kvalitet och trygghet i hemtjänsten. En besparing på 1,5 mnkr för 2005 förväntas, skriver nämnden, genom striktare regelverk och ökad effektivitet genom den uppkomna konkurrensen.

Ledningskontoret har överlämnat ärendet om införande av kundval till kommun­styrelsen utan egna kommentarer. En kompletterande skrivning har begärts av social- och omsorgsnämnden med beskrivning av för och nackdelar då en sådan analys och konsekvensbeskrivning saknades. Enligt uppgifter från social- och omsorgskontoret är de ekonomiska konsekvenserna svåröverskådliga och bygger på effektiviseringar samt på ett lägre pris på serviceinsatser än på omvårdnad.

Ledningskontoret konstaterar att regler, ersättningsnivåer och avgifter har social- och omsorgsnämnden att självständigt besluta om varför kommunfullmäktige inte behöver konfirmera dessa.

Kommunstyrelsen har föreslagit att social- och omsorgsnämnden och kommun­styrelsen i samarbete skyndsamt skulle aktivt informera medarbetare inom social- och omsorgsnämnden om möjligheterna till s.k. avknoppning och eget företagande med anledning av att kundval införs under 2005.

Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Rose-Marie Stenbom (s) och Carina Lindberg (v).

Yrkanden:

  • Brittis Benzler (v) yrkade med instämmande av Torgny Lihnell (mp), Hans-Åke      Norrby (mp) och Jennie Andersson (v) avslag på begäran om kundvalssystem.
  • Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Eva Nypelius (c), Rut      Smeds (kd), Margareta Benneck (m), Bror Lindahl (fp), Inger Harlevi (m) och      Hans Klintbom (c) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Brittis Benzlers  yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Brittis Benzlers yrkande. 58 ledamöter röstade ja. 12 ledamöter röstade nej. 1 ledamot avstod från att rösta. Av bilaga  till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Social- och omsorgsnämnden medges att införa ett s.k. kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr.o.m. den 1 januari 2005.

  • Social- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen ska i samarbete skyndsamt och aktivt informera medarbetare inom social- och omsorgsnämnden om möjligheterna till s.k. avknoppning och eget företagande med anledning av att kundval införs under 2005.

  • Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer som generellt ger uttryck för kommunens inställning och förhållningssätt till anställdas företagsetablering genom s.k. avknoppning.