§ 203 Motion. Flextronics lokaler

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17166
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 203 
Motion. Flextronics lokaler
KS 2004/0348-10

- Motion. 2004-08-16
- Tekniska nämnden 2004-09-22, § 218
- Ledningskontoret 2004-10-07
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 288

Allan Olofsson och Stefan Nypelius båda (c) har i en motion hemställt att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt och köper in Flextronics lokaler med syfte att där samlokalisera kommunal förvaltning och utveckla lokalerna som ett företagshotell.

Tekniska nämnden har i yttrande föreslagit att motionen avslås då möjligheten till förköp inte längre föreligger då delegationsbeslut redan fattats om avstående från förköp. Tekniska förvaltningen har bedömt (2004-08-13) att möjligheterna till förköp inte förelåg enligt gällande regelsystem.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås då gällande kriterier inte bedömts föreligga. Förköpsärendet är med delegationsrätt till tekniska direktören, redan avgjort.

Anföranden:
Anföranden hölls av Allan Olofsson (c), Stefan Nypelius (c), Jan Lindell (fp), Bror Lindahl (fp), Jan Lundgren (s) och Lars Thomsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås.