§ 204 Medborgarförslag. Införande av ett mobilt palliativt sjukvårdsteam

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17165
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 204
Medborgarförslag. Införande av ett mobilt palliativt sjukvårdsteam
KS 2004/0320-90

- Medborgarförslag 2004-07-21
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 238
- Ledningskontoret 2004-09-22
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 289

Harriet Westerlund i Visby har inkommit med ett medborgarförslag som har följande lydelse: "Kommunfullmäktige bör ge sjukvårdsledningen i uppdrag samt säkerställa ekonomiska medel så att det så snart som möjligt bildas ett mobilt palliativt sjukvårdsteam för att från lasarettet snabbt kunna ge hjälp till de svårast sjuka ute i kommunen som har behov av avancerad hemsjukvård."

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i yttrande uttalat sig att man ställer sig positiv till ett uppdrag att utöka och förbättra den palliativa vården i hemmen under förutsättning att man tillförs medel för de ökade kostnaderna detta medför.

Ledningskontoret har i yttrandeanfört följande.Tillskapande av en onkologisk vårdavdelning på lasarettet, med inriktning också mot palliativ vård, är ett steg i en av hälso- och sjukvårdsnämnden sedan länge uttryckt ambition att genom ökad kompetens och organisatoriska förändringar skapa förutsättningar för en förbättrad hemsjukvård i nära samarbete mellan primärvård och lasarettets specialistvård.

Inom ramen för den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen "Den gotländska hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning" har tillsatts en utredningsgrupp vilken i en första fas ska kartlägga hemsjukvårdens nuvarande innehåll, resurser och organisation. Gruppen ska också följa de pågående nationella utredningarna "Äldrevårdsutredningen" samt "Hjälpmedelsutredningen" och har i uppdrag att utifrån analys av bakgrundsmaterialet presentera förslag till framtida utformning av hemsjukvården på Gotland.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget besvaras med kontorets yttrande.

 Yrkanden:

  • Rut Smeds (kd) yrkade med instämmande av Inger Harlevi (m) bifall till förslaget.
  • Åke Svensson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Rut Smeds
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Rut Smeds yrkande. 57 ledamöter röstade ja. 13 ledamöter röstade nej. 1 ledamot avstod från att rösta.  Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget anses med ledningskontorets yttrande besvarat.