§ 207 Interpellation. Hot och bevarande av Visby Ringmur

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17163
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 207
Interpellation. Hot och bevarande av Visby Ringmur
KS 2004/0464-77

Kommunalrådet Sonia Landins (s) besvarade interpellation av Ann Enström (mp) om vilka åtgärder som vidtas för att bibehålla bevarandet av ringmuren. Ann Enström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Stefan Nypelius (c).

Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvar