§ 205 Medborgarförslag. Minskad förtroendemannaorganisation

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17160
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 205
Medborgarförslag. Minskad förtroendemannaorganisation
KS 2004/0364-10

- Medborgarförslag 2004-08-30
- Ledningskontoret 2004-10-05
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 290

Reimer Thomsson i Hemse har inkommit med ett medborgarförslag som har följande lydelse: "Tag bort 4 kommunalråd och oppositionsrådet samt halvera styrkan i kommunfullmäktige." Som motivering anges följande: "I många andra kommuner som är större finns och behövs bara ett kommunalråd, så också på Gotland. 5 x 500 000 kr = 2 500 000 kr, sociala avgifter 826 500 kr = 3 326 500 kr räcker till ambulansverksamheten utanför Visby. Halvering av fullmäktige då ungefär hälften aldrig upplyfter mun utan bara är där för arvodets skull. Vidare buss så slipper man reseersättning."

Ledningskontoret har i yttrande redogjort för kommunallagens regler om antalet ledamöter i fullmäktige och konstaterat att det måste finnas minst 61 ledamöter varför förslaget i denna del inte lagligen kan bifallas. Vidare anges att kommun­fullmäktige (2002-04-22, § 56), till följd av en motion, beslutade att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder göra en översyn av för­troendemannaorganisationen.

Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget i sistnämnda del får anses besvarad med hänvisning till pågående översyn av förtroendemanna­organisationen.

Anföranden:
Anföranden hölls av Göran Örtbrant (m), Bror Lindahl (fp) och Jan Lundgren (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås vad avser halvering av antalet ledamöter i kommun­fullmäktige och anses i övrigt besvarat med hänvisning till pågående översyn av förtroendemannaorganisationen.