§ 214 Interpellation. Garantier uppkomma genom friåret

Utskrivet från: http://www.gotland.se/17155
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-11-29

§ 214
Interpellation. Garantier uppkomma genom friåret
KS 2004/0468-10

Kommunalrådet Sonia Landin (s) besvarade interpellation av Bror Lindahl (fp) om garantier kan ges om att kommunen inte kommer att drabbas ekonomiskt av det s.k. friåret. Bror Lindahl tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Torgny Lihnell (mp) och Ann Enström (mp).

Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvar