Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Offentliga lokaler

Offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på sådana lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över dessa lokaler och har ansvar för att de regelbundet kontrolleras med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Ska du driva eller arrangera verksamhet i lokaler där:

  • allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.
  • driva bassängbad - inomhus och utomhus, bubbelpool eller bassängbad.
  • bedriva undervisning i en lokal - förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem.

ska du skriftligen (38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet om hälsoskydd) anmäla detta till miljö och hälsoskyddsnämnden innan lokalen tas i bruk. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Även om du förändrar verksamheten, bygger om eller bygger till befintliga lokaler ska anmälas om förändringarna påverkar hälsan.


Verksamheter som inte behöver anmälas

Lokaler och anläggningar för kroppsvård och idrott samt lokaler och anläggningar för tillfälligt boende, vård eller annat omhändertagande behöver inte längre anmälas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dock fortfarande tillsyn på dessa verksamheter och ställer i samband med inspektion krav på både verksamheten och lokalernas utformning och inredning.


Mer att tänka på

Det kan finnas fler lagstiftningar som påverkar din verksamhet. Bland annat kan det krävas bygglov/bygganmälan för din lokal. Lokalen ska även uppfylla brandsäkerhetskraven.