Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Värmepumpar

Värmepump kan vara ett miljövänligt uppvärmningssystem om den är korrekt installerad och placerats på lämplig plats. Tänk på att välja ett miljövänligt system, med avseende på köldmedia, andra kemikalier och bullernivåer.

E-tjänst för ansökan om värmepump

 

Sedan 1 april 2022 gäller tillståndsplikt för värmepumpar för uttag av energi ur jord, berg, grundvatten eller ytvatten. 

Här finns Gotlands lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Värmepumpar för luft/luft eller luft/vatten behöver du inte vare sig tillstånd för eller anmäla. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller dock alltid. Det är du som verksamhetsutövare som har yttersta ansvaret för att olägenhet inte uppstår.

Du ska därför alltid beakta placeringen av utedelen så att det inte blir en bullerolägenhet för dina grannar. Bullret får inte överskrida 40 dB hos din närmaste granne. För alltid en dialog med grannen för att undvika onödiga konflikter.

Vattenskyddsområde

I de flesta vattenskyddsområden(VSO) är det förbjudet att inrätta ny energibrunn. Jordvärme godtas i vissa VSO medan det är förbjudet i andra. Ska du ändra/utöka din anläggning kan det krävas en prövning. Läs i vattenskyddsföreskrifterna för ditt område vad som gäller för just din fastighet.

Här hittar du en karta som visar vattenskyddsområden på Gotland

Här kan du läsa mer om vattenskyddsområden på Gotland

Specifika regler för Visby innerstad

Inom Visby innerstad krävs tillstånd för borrning även från Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. 

I innerstan finns även möjlighet att i vissa områden ansluta till fjärrvärme. Kontakta GEAB för mer information. 

Avgift 

Du som står för ansökan/anmälan blir också betalningsansvarig. Ärendet kommer att debiteras med timavgift enligt gällande taxa. 

 

 • Skicka in din ansökan i god tid innan anläggandet. Du måste också invänta ditt tillstånd innan arbetet påbörjas.
 • Det är alltid du som sökande som har yttersta ansvaret för att de uppgifter du lämnar är korrekta.
 • För att få reda på var omgivande avlopp, vattentäkter samt övrigt av värde finns måste man oftast åka ut på plats. Detta behövs även för att verifiera uppgifterna som du fått av någon annan. Om du inte har möjlighet hör gärna med din brunnsentreprenör om de kan göra det åt dig. Fråga också dina grannar.  Enhet miljö- och hälsoskydd har arkiv med uppgifter om avlopp som kan vara vägledande. En hel del brunnar och energibrunnar finns i SGU´s brunnsarkiv, men ofta är placeringen inte helt rätt och tyvärr finns långt ifrån alla brunnar med där, särskilt äldre.  
 • Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och innehålla skalmått. 
 • Till ansökan ska bifogas situationsplan (tomtkarta, skala ca 1:500-1:1000) över fastigheten där följande är markerat: 
 • Den nya energibrunnens läge 
 •  Avstånd från energibrunnen till egen fastighetsgräns (riktvärde minst 10 meter). 
 •  Avstånd och riktning till alla vattenbrunnar (även oanvända) inom 100 meter från den nya brunnen (riktvärde minst 50 m). Ange om brunnarna är borrade eller grävda. 
 •  Avstånd till alla energibrunnar inom 100 meter (även oanvända) från den nya energibrunnen (riktvärde minst 20 m). 
 •  Avstånd och riktning till alla avloppsanläggningar inom 100 meter från den nya energibrunnen, uppge även om avloppsanläggning ligger högre eller lägre i terrängen jämfört med brunnen (riktvärde minst 50 m).
 • Befintliga och planerade byggnader. För energibrunn beaktas säkerhetsavstånd till byggnader för att undvika påverkan på huskonstruktion/husfasad vid anläggning eller underhåll (riktvärde minst 4 m). 

 

När du skrotar din värmepump ska freonet omhändertas som farligt avfall, även andra och äldre typer av köldbärarvätskor ska omhändertas. Det är därför viktigt att köldbärarkretsen töms när pumpen tas ur bruk. Kontakta kylentreprenör för mer information om freonomhändertagande.