§ 181 Ägande, drift och skötsel av kommunkoncernens fastigheter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16684
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 181 Ägande, drift och skötsel av kommunkoncernens fastigheter
KS 2003/0430-29

- Utredningsrapport 2004-09-06
- Ledningskontoret 2004-09-06
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 270

Ledningskontoret har överlämnat rapport om ägande, drift och skötsel av kom­munkoncernens fastigheter. Kommunstyrelsens direktiv för utredningen har varit att boenden ska överföras till AB Gotlandshem eller säljas. Verksamhetsfastig­heter ska i huvudsak ägas av kommunen. Övriga kommersiella fastigheter ska antingen säljas eller överföras till ett kommunalt bolag, t.ex. Gotlands industrihus AB. Kommunstyrelsen har även givit tekniska nämnden och AB Gotlandshem i uppdrag att inom ramen för pågående översyn inom tekniska förvaltningen redo­visa hur drift och skötsel av koncernens fastigheter kan lösas på ett mer rationellt och kostnads­effektiv sätt. Utredningen har på eget initiativ även berört frågan om att bilda en s.k. äkta bolagskoncern. Rapporten har varit på remiss till berörda nämnder och bolagsstyrelser. Inga direkta invändningar har framförts från remiss­instanserna.

Utredningen har lämnat 8 förslag: 1. Förutsättningarna för en s.k. äkta koncern ska utredas. 2. Verksamhetslokaler ska i normalfallet ägas och förvaltas av tekniska förvaltningen. 3. Kommunen bör behålla kontrollen över strategiskt viktiga kom­mersiella fastigheter och dessa bör överföras till ett helägt kommunalt förvalt­ningsbolag. 4. Den framtida inriktningen och rollen för Gotlands industrihus AB bör utredas. 5. Olika former för boenden ska renodlas. 6. I samband med succes­siva överlåtelser ska förhandlingar föras och personal­övergångar regleras mellan tekniska förvaltningen och AB Gotlandshem samt vara avslutade innan utgången av 2006. 7. Framtida investeringsbehov i särskilda boenden ska tillgodo­ses av AB Gotlandshem och blockförhyras av kommunen. 8. Driften av kommunens och AB Gotlandshems fastigheter på mindre och perifert belägna orter ska samordnas och upphandlas i konkurrens. 

Kommunstyrelsen beslöt att (2004-09-23, § 270) utredningens förslag punkt 7 skulle ändras till: Framtida investeringsbehov i särskilda boenden ska tillgodoses av AB Gotlandshem eller annan och blockförhyras av kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Inriktningen ska vara att särskilda boenden och övriga hyresrätter enligt utred­ningens förslag ska överlåtas till AB Gotlandshem till marknadsmässiga ersätt­ningar.

  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra överlåtelserna.

  • Tekniska nämnden och AB Gotlandshem får i uppdrag att samordna upphandling i konkurrens av fastighetsskötsel och drift.