§ 182 Fastställande av verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom Gotlands kommun

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16683
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 182 Fastställande av verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom Gotlands kommun
KS 2004/0256-34

- Tekniska nämnden 2004-05-26,.§ 142
- Ledningskontoret 2004-06-15
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 257

Tekniska nämnden har föreslagit utökning och revidering av befintliga verksam­hetsområden för vatten och spillvatten. De föreslagna förändringarna berör 20 olika områden inom kommunen. Revideringar och mindre justeringar har gjorts med anledning av att digitalisering har utförts av samtliga dessa verksamhets­områden. Enligt VA-lagen skall huvudman för allmän VA-anläggning bestämma anläggningens verksamhetsområde och meddela länsstyrelsen om detta.

Ledningskontoret har ansett det angeläget att verksamhetsområdena uppdateras och fastställs. Rättsverkan för fastställt område gör att fastighetsägare inom sådant område har rätt att ansluta sig och bruka vatten/avloppssystem samt har huvud­mannen rätt att ta ut ersättning för anslutningsmöjligheten.

Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Av tekniska nämnden upprättat förslag till verksamhetsområden för vatten och spillvatten respektive enbart spillvatten fastställs.

  • Beslutet med tillhörande kartor översänds till Länsstyrelsen.