§ 183 Delårsrapport 2/2004

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16682
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 183 Delårsrapport 2/2004
KS 2004/0480-04

- Ledningskontoret 2004-09-23, prel.
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 274
- Ledningskontoret 2004-10-11

Delårsrapport 2 för januari-augusti 2004 har sammanställts av ledningskontoret. I denna går att utläsa att kommunens underskott, uppgår till -73 mnkr. De största underskotten uppvisar hälso- och sjukvårdsnämnden med -18 mnkr och social- och omsorgsnämnden med -48 mnkr.

Med anledning av det oroande resultatet i tertialrapport 2 har kommunstyrelsens arbetsutskott (tillika kommunens krisgrupp, 2004-10-05–07 § 212) beslutat om åtgärder för att minimera 2004 års underskott.

Anföranden:
Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Björn Jansson (s) och Åke Svensson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Rapporten läggs till handlingarna.