§ 184 Motion. Placeringsbehovet av barn under 18 år

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16681
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 184 Motion. Placeringsbehovet av barn under 18 år
KS 2003/0520-85

- Motion 2003-12-15
- Social- och omsorgsnämnden 2004-03-17, § 35
- Ledningskontoret 2004-05-13
- Kommunstyrelsen 2004-08-26, § 221

Rose Marie Stenbom (s) har i motion hemställt ”att social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda placeringsbehovet av barn under 18 år och utifrån fram­komna faktauppgifter vidta erforderliga åtgärder”.

Social- och omsorgsnämnden har upprättat förslag till yttrande där en sådan utredning välkomnas men påpekar att de inte har egna resurser att göra en sådan genomlysning. Individ- och familjeomsorgen har svårigheter att rekrytera familje­hem och kontaktfamiljer och är medvetna om att allt fler barn har behov av boende och fostran utanför det egna hemmet.

Ledningskontoret har i sitt yttrande tagit upp och beskrivit den aktuella situationen för familjehem och kontaktfamiljer. Kontoret anser det angeläget att lagkrav hålls för verkställighet av de aktuella biståndsbesluten och konstaterar att läget f.n. är problematiskt, främst när det gäller kontaktpersoner/familj. Kontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till att motionens förslag om utredningsuppdrag redan ligger inom social- och omsorgsnämndens reguljära verksamhet.

Kommunstyrelsen hade på ordföranden Jan Lundgrens yrkande föreslagit att motionen skulle anses besvarad istället för att avslås.

Anföranden:
Anföranden hölls av Rose-Marie Stenbom (s) och Björn Jansson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med hänvisning till att dess förslag till utrednings­uppdrag ligger inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde.