§ 178 Inriktningsbeslut avseende förbränningsanläggning för avfall på Gotland

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16677
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 178 Inriktningsbeslut avseende förbränningsanläggning för avfall på Gotland
KS 2004/0377-45

- Tekniska nämnden 2004-08-25, § 201
- Projektrapport 2004-06-17, rev 2004-08-10
- Ledningskontoret 2004-09-16
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 256

Kommunen, genom tekniska nämnden, har tillsammans med Gotlands energi AB (GEAB) och Swedish Meats ekonomiska förening, utarbetat projektrapport om förbränningsanläggning för avfall på Gotland. Bakgrunden är att tekniska förvalt­ningen har träffat en avsiktsförklaring om att vidare utreda de närmare förutsätt­ningarna för en sådan anläggning på Gotland samt att ägandefrågan klaras ut.

I rapporten har tre platser pekats ut som lämpliga för en förbränningsanläggning på ön och av dessa har den f.d. avfallsdeponin i Visby valts som den mest lämpade. Den upprättade kalkylen har baserats på mottagningsavgifter på 600 kr per ton. Tillgänglig mängd avfall för förbränning har uppskattats till 30 000 ton och i utredningen har möjligheten att kunna förbränna 40 000 ton rekommen­derats. Detta kan ur ekonomisk synvinkel innebära en panna som kan förbränna mellan 7 till 12 MW. Vad avser miljöaspekterna påstås det i rapporten att det finns goda möjligheter att förebygga och minimera störningar via olika skyddsåtgärder vad avser utsläpp, bränslen, transporter och buller. Det bedöms att hushållsavfall innehåller ca 85 % förnyelsebart bränsle.

Anm: Tekniska nämnden träffar enligt sitt reglemente de avtal om transport, återvinning och bortskaffande av avfall som följer av kommunfullmäktige nu beslutad tillämpning av avfallsplanen.

Rapporten presenterades av tekniska förvaltningens chef Per Lindskog, Anders Lindholm från tekniska förvaltningen och Sören Larsson från GEAB.

Jäv:
Per-Olof Jacobsson (c) och Björn Jansson (s) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Yrkanden:

·      Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (c), Yngve Andersson (kd), Stefan Nypelius (c), Hans-Åke Norrby (mp), Ann Enström (mp) och Heidi Plisch (mp), i första hand återremiss för att komplettera med fördjupad biogasutredning om Gotlands potential utifrån dagens erfarenheter.

I andra hand yrkades på att det kortsiktigt skulle gås vidare med samverkan med andra kommuner om förbränning och att utreda vidare viss förbränning i Cementa AB:s anläggning i Slite kombinerat med rötning av matavfall.

·      Göran Örtbrant (m) yrkade med instämmande av Lilian Edwards (m), Lars-Erik Benneck (m), Lena Celion (m), Håkan Onsjö (m), Birgitta Eriksson (m), Margareta Benneck (m), Solveig Artsman (m), Mikael Ericsson (m) och Staffan Bergwall (m), på återremiss · för att komplettera med kalkyler beträffande de ekonomiska förutsättningarna och fördelning av risktagande, · belysning av hur konkurrensneutralitet kan upprätthållas och avtalsförutsättningar mellan GEAB och Gotlands kommun, · noggrannare beräkningar av volymer beträffande olika avfallstyper och alternativa avsättningar, · närmare belysning av hur lagen om offentlig upphandling påverkar framtida beslut.

·      Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (fp), på återremiss för att få ett mera komplett underlag för kommunfullmäktiges slutliga ställningstagande.

Anm: Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) skall ett ärende bordläggas om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna och ett beslut om återremiss skall motiveras (lag 2002:249).

Ordföranden föreslog att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att ge direktiv till tekniska nämnden om fortsatt utredande och eventuellt ge uppdrag till andra utredningar. Ordföranden ställde proposition på detta samlade yrkande och fann att det hade majoritet.
Ordföranden ställde därefter proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras och fann att det skulle återremiteras.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Ärendet återremiteras till tekniska nämnden och kommunstyrelsen ges i uppdrag att utfärda direktiv för kompletteringar i ärendet.