§ 179 Antagande av femårsplan för byggande av enskilda vägar

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16676
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 179 Antagande av femårsplan för byggande av enskilda vägar
KS 2004/0378-31

- Tekniska nämnden 2004-08-25, § 204
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 251

Tekniska nämnden har föreslagit att upprättad femårsplan 2004-2008 för byg­gande av enskilda vägar antas. Förslaget går i korthet ut på beläggning av enskilda vägar frånsett iordningsställande av en bro över Ireån vid Elinghem. Den totala nettoinvesteringen för kommunen blir enligt förslaget ca 2,9 mnkr. Planen har tagits fram i samråd med Vägverket. Byggande av enskilda vägar kan delvis finan­sieras med statsbidrag som förutsätter kommunal eller enskild medfinans­iering som ska utgöra 30 % av totalkostnaden. Bidrag anvisas, dels från den tidigare antagna transportinfrastrukturplanen, dels genom särskilt anslag genom förordning (189:891).

Ledningskontoret har avstått från att yttra sig i ärendet.

Anföranden:
Anföranden hölls av Gösta Hult (c) och Tommy Gardell (s) ordförande i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Den av tekniska nämnden föreslagna femårsplanen 2004-2008 för byggande av enskilda vägar antas.