§ 185 Motion. Ungdomsverksamhet i samlingslokaler

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16675
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 185 Motion. Ungdomsverksamhet i samlingslokaler
KS 2002/0084-71

- Motion 2002-02-18
- (Kultur- och fritidsnämnden 202-04-17, § 58)
- Kultur- och fritidsnämnden 2004-08-25, §
- Ledningskontoret 2004-09-06
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 263

Stefan Nypelius och Eva Nypelius båda (c) har i motion yrkat att ungdomar ska stimuleras att använda de samlingslokaler som finns runtom på Gotland. Detta föreslås ske genom att bidragsregler för samlingslokaler och ungdomsverksamhet ses över av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har 2002 svarat att de begärde i uppdrag att se över de berörda bidragsreglerna för i möjligaste mån uppfylla motionärens syfte. De har sedan själva igångsatt en sådan översyn som beräknas nå kommunfullmäktige under 2005.

Ledningskontoret har i sitt yttrande föreslagit att intentionerna i motionen bör beaktas i kultur- och fritidsnämndens beslutade översyn av bidragsbestäm­melserna.

Anförande:
Anförande hölls av Stefan Nypelius (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls såtillvida att den överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beaktande i redan beslutad översyn.