§ 186 Motion. Lansering av Gotland som försöksområde för miljöanpassade fordon

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16674
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 186 Motion. Lansering av Gotland som försöksområde för miljöanpassade fordon
KS 2004/0204-40

- Motion 2004-04-26
- Ledningskontoret 2004-09-02
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 262

Ann Enström m.fl. (mp) har i motion föreslagit att kommunen ska fatta princip­beslut om att ställa sig positiva till att bli ett försöksområde för miljöanpassade fordon samt att kommunen ska initiera ett marknadsföringsprojekt för förverk­ligande av denna idé.

Ledningskontoret har i sitt tjänsteutlåtande ställt sig positiva till Gotland som försöksområde för miljöanpassade fordon men har föreslagit att eventuellt principbeslut hänförs till pågående revidering av Agenda 21. De har även föreslagit att uppdrag ska ges om att utarbeta ett förslag till Miljöbilsprojekt på Gotland innefattande förslag på samarbetspartners och möjlig finansiering av detta.

Anförande:
Anförande hölls av Torgny Lihnell (mp).

Yrkanden:

·      Bror Lindahl (fp) yrkade att motionen skulle avslås.

·      Håkan Onsjö (m) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunstyrelsen ställer sig i princip positiv till Gotland som försöksområde för miljöanpassade fordon, men hänför ett eventuellt principbeslut till den pågående revideringen av kommunens Agenda 21-dokument.

  • Motionens förslag tillstyrks genom att ledningskontoret ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till Miljöbilsprojekt på Gotland innefattande förslag på samarbetspartners och möjlig finansiering av detta.