§ 187 Motion. Tendens till rasism i våra skolor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16673
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 187 Motion. Tendens till rasism i våra skolor
KS 2004/0076-10

- Motion 2004-02-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-05, § 31
- Ledningskontoret 2004-08-16
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 264

Elias Özyurt Eldenblom (v) har i motion föreslagit att barn- och utbildnings­nämnden ska ges i uppdrag att kartlägga förekomsten av mobbning, rasism och främlingsfientlighet i skolorna samt föreslå åtgärder och metoder för att motverka detta och stärka utvecklingen av demokratin.

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt svar refererat till läroplaner och den nyligen antagna skolplanen och ett antal olika aktiviteter ute i skolorna. Avslutningsvis konstateras i svaret att mobbing, rasism och främlingsfientligheter förekommer i olika grad och att nämnden även fortsättningsvis kommer att kart­lägga förekomsten av dessa företeelser och vidta åtgärder och metoder för att motverka detta.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Anförande:
Anförande hölls av Elias Özyurt-Eldenblom (v).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande.