§ 180 Försäljning av fastigheten Visby Piggvaren 2 och del av fastigheten Visby S:t Göran

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16671
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 180 Försäljning av fastigheten Visby Piggvaren 2 och del av fastigheten Visby S:t Göran
KS 2004/0275-25

- Tekniska nämnden 2004-08-25, § 212
- Kommunstyrelsen 2004-06-17, § 173
- Ledningskontoret 2004-06-16
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 252

Tekniska nämnden har enligt föreslaget uppdrag från kommunstyrelsen upprättat köpehandlingar för fastigheten Piggvaren 2 (f.d. Göransgården). Föreslagen köpare av fastigheten för 18,5 mnkr är Magnus Wiman, Visby.

Upprättat förslag till köpekontrakt ger rätt att förvärva berörd fastighet med tillkommande tillskottsmark (del av S:t Göran 1:1) som kommer att regleras i särskild överenskommelse för att överensstämma med kommande detaljplan.

Ledningskontoret har tidigare tillstyrkt försäljningen (2004-06-16, genom deras förslag att istället för markutvecklingsavtal föreslå kommunstyrelsen att köpehandlingar skulle upprättas med Magnus Wiman).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Fastigheten Visby Piggvaren 2 säljs till Magnus Wiman för en köpeskilling om 18 500 000 kr i enlighet med förslag till köpekontrakt.