§ 197 Interpellationer; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16663
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2004-10-25

§ 197 Interpelltioner; nya
  • Barbro Ronsten (c) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) ställa interpellation om slopandet av remisstvånget till bröstmottagningen på Visby lasarett. (KS 2004/0462-90)

  • Carina Lindberg (v) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) ställa interpellation om eventuella konsekvenser för personalen av ingånget avtal mellan Gotlands kommun och Attendo Care. (KS 2004/0463-10)

  • Ann Enström (mp) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin (s)
    ställa interpellation om hoten mot Visby ringmur och dess bevarande. (KS 2004/0464-77)

  • Curt Broberg (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om eventuella konsekvenser för kommunen avseende regeringens beslut om ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen.(KS 2004/0465-02)
  • Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om nivån på de gotländska lärarnas utbildning i matematik. (KS 2004/0466-60)

  • Göran Örtbrant (m) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) ställa interpellation om eventuella konsekvenser för detaljhandeln i samband med införandet av p-avgifter. (KS 2004/0467-31)

  • Bror Lindahl (fp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) ställa interpellation om det finns garantier att kommunen inte kommer att drabbas av en merkostnad i samband med regeringens reform om det s.k. friåret. (KS 2004/0468-10)

Kommunfullmäktiges beslut

  • Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.