Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Enskilt vatten och avlopp

Varje kommun har ansvar för att lösa VA-frågan med hänsyn till människors hälsa och miljön. Region Gotland är inte skyldig att trygga VA-försörjningen för alla som bor på Gotland, utan områden som saknar kommunalt VA måste lösa vatten- och avloppsfrågan genom enskilda eller gemensamma anläggningar.

Gotlands VA-förutsättningar 

Gotlands grundvatten är extra sårbart på grund av våra tunna jordtäcken och sprickiga kalkberggrund. Detta gör att magasineringsförmågan av grundvatten är liten och att skyddet mot föroreningar är dåligt överlag.  
 
Dessutom måste man beakta att det finns relikt saltvatten under det söta grundvattnet på hela Gotland med varierande djup. Klimatförändringarna komplicerar situationen ytterligare med bland annat längre torrperioder och växtsäsong som kan medföra vattenbrist. För att möjliggöra byggutveckling krävs därför god VA-planering även för enskilt VA.
 
Eftersom grundvattnet är så sårbart är det extra viktigt med rätt placering och utförande vid anläggande av avlopp samt av brunnar för både energi och dricksvatten. Detta skapar förutsättningar för en mer hållbar vattenförsörjning på Gotland så att god kvalitet och kvantitet på vattnet bevaras på bästa sätt samtidigt som man undviker påverkan från föroreningar och relikt saltvatten. 
 
Eget avlopp 
Du som har enskilt avlopp är skyldig att se till att avloppsanläggningen uppfyller de krav lagen ställer och att den fungerar som den ska. Anläggningen ska dessutom vara godkänd av miljö- och byggnämnden. En avloppsanläggning som saknar tillstånd är olaglig. För att få göra ett nytt avlopp eller förändra ditt gamla avlopp behöver du göra en ansökan eller anmälan till miljö- och byggnämnden. 
 
Lämna din ansökan i god tid för att kunna få ditt tillstånd innan arbetet påbörjas. 
 
 

Egen brunn 

 
Befintlig brunn 
Har du egen brunn och vattnet är dåligt kan det vara ditt avlopp som förorenar vattnet.  
 
Om din brunn är för djup eller om du överbelastat brunnen kan du få problem med saltinträngning. Se mer information om saltvatten i din brunn. 
 
Du ansvarar själv för att prover tas på vattnet om du har egen brunn. 
 
Ny brunn anmälningspliktigt  
Från 1 april 2022 införs anmälningsplikt över hela Gotland för att anlägga ny vattenbrunn.  
 
Inom vissa vattenskyddsområden(VSO), som till exempel inom Visby VSO, gäller istället tillståndsplikt.  
 
Prövningsplikten innebär att du måste göra en anmälan/ansökan till miljö- och byggnämnden innan du planerar att anlägga en ny brunn. Invänta sedan nämndens beslut innan du börjar anlägga brunnen. 
 
Lämna din anmälan/ansökan i god tid för att kunna få ditt beslut innan arbetet påbörjas.