Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avfallshantering

Här hittar du information om företagsavfall, hemkompostering, latrin- och slamtömning med mera. Följ länkarna på sidan för mer information.

 

Företagsavfall

Företag har ansvar för det avfall som uppkommer i verksamheten och som inte är jämförbart med hushållsavfall.

Från den 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in uppgifter om det farliga avfallet digitalt till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket.

 

Eldning av avfall

Mindre mängder trädgårdsavfall kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen. I övrigt är det inte tillåtet att elda sitt avfall. 

 

Hemkompost ska anmälas

Om du vill kompostera ditt köks/hushållsavfall ska det anmälas till Region Gotland. Blanketten hittar du på den här sidan.