BUN § 66.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16525

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 66.
Taxa Kulturskolan

Dnr 2003/100-66
En projektgrupp har under 2004 på BUNs uppdrag genomfört en utredning kring Kulturskolans framtida inriktning. Utredningen har fortlöpande redovisats för styrgruppen, dvs BUNs presidium.

Frågan om Kulturskolans avgifter behandlades 2004-06-15 i BUNs s k ”Krisgrupp”, varvid beslöts:

Projektgruppen avseende kulturskolans översyn skall påskynda arbetet med avgifterna för att om möjligt kunna revidera dessa fr o m 2005-01-01.


Projektgruppen har utarbetat förslag till ny taxa för Kulturskolan. Ärendet har även behandlats vid Kulturskolans arbetsplatsträff 2004-09-13.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anhåller att kommunfullmäktige fastställer följande taxa för Kulturskolan att gälla fr o m 2005

    Länk till tabell över taxa inom kulturskolan 2005