BUN § 67.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16524

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 67.
Tertialrapport II/04

Dnr BUN 2004/074-04
BUF har sammanställt tertialrapport II/04 enligt KS anvisningar. Enligt rapporten pekar prognosen mot ett årsresultat i balans med budget.

Kommunstyrelsen hade beslutat att ge nämnderna i uppdrag att inrätta ”Krisgrupper” med uppgift att behandla frågor om ekonomiska åtgärder i syfte att uppnå ekonomisk balans år 2004. Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde att BUNs ”krisgrupp” skall utgöras av BUNs presidium samt förvaltningschefen.

Förvaltningschef Lars Danielson anför i missivskrivelsen till Tertialrapporten bl a följande:

I samband med Tertialrapport I beräknades årsprognosen till minus 13,2 mkr, trots omfattande spar- och anpassningsåtgärder, bl a mer är 50 tjänster med effekter motsvarande 18,7 mkr år 2004, (helårseffekt ca 39,2 mkr). Detta medförde att ytterligare skyndsamma åtgärder aktualiserades i BUN:s krisgrupp, dvs BUNs presidium och förvaltningschefen. Krisgruppens överläggningar och beslut resulterade i ytterligare åtgärder. I Tertialrapport II kan de samlade spareffekterna beräknas till 25 mkr för år 2004. Åtgärderna innebär bl a en minskning med 110 tjänster.

Under den återstående delen av 2004 planeras både en rad fortsatta anpassningsinsatser för en fortsatt god årsprognos och ett flertal utvecklingsinsatser.

Förvaltningschefen anför vidare:

BUN:s ekonomiska situation har således under årets andra tertial förbättrats väsentligt genom att en rad åtgärder vidtagits. Det är glädjande att åtgärderna givit positiva ekonomiska effekter genom att personalen snabbt och solidariskt har bidragit, men jag vill samtidigt erinra om att åtgärderna också har inneburit stora påfrestningar på verksamheten.

Vissa orosmoln kvarstår i det långsiktiga perspektivet, t ex vad gäller konsekvenserna av centrala beslut angående gymnasieskolans organisation, friskolornas hyreskostnader, nya krav beträffande skolskjutskostnader och Arbetsmiljöverkets skärpta krav på lokaler m m.

Nämndens och förvaltningens arbete kommer även i fortsättningen att inriktas mot att uppnå ett ekonomiskt noll-resultat, samtidigt som fortsatt goda verksamhetsresultat skall presteras. I BUNs strävan att uppnå dessa höga mål är självfallet den viktigaste faktorn BUFs kompetenta och engagerade personal.

Arbetsutskottet hade av tidsskäl överlämnat tertialrapport II till kommunstyrelsen (Au 2004-09-22, § 04/62)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner arbetsutskottets beslut enl Au § 2004/62

    2. BUN konstaterar att de beslut som fattats i BUNs ”Krisgrupp” samt kommunstyrelsens riktlinjer från 2004-10-05 ”Åtgärder för att minimera underskottet 2004”gäller.

    3. BUN uttrycker sin stora uppskattning över hur all personal inom BUF har medverkat till den goda ekonomiska prognosen i tertialrapport II