BUN § 68.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16523

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 68.
Internbudget 2005

Dnr 2004/058-04
Den 23 juni 2004 beslutade kommunfullmäktige i Gotlands kommun de ekonomiska planeringsförutsätt­ningarna för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet år 2005.   Ramarna 2005 utgörs av 2004 års ramar bortsett från ev beslutade engångsanslag. Ingen kompensation för prisökningar har medgivits för år 2005. För lönekostnadsökningar 2005 har medel avsatts centralt, likaså för interna prisökningar för hyror, städ och administrativa tjänster. Därutöver tillkommer ramförändringar för vissa nämnder.

                                           

För BUN gäller följande planeringsförutsättningar år 2005.

 

Budgetram 2004

  1 066 245 kkr

Indexuppräkningar

(löner, varor, tjänster, lokaler)

0

Budgetram 2004

1 066 245

Förändring Kf 2004-06-23

10 000

Förändring Kf 2004-06-23 besparingar

- 10 000

Ramökning enligt Ksau 2004-10-07

5 300

RAM 2005 exkl löneökningar

1 071 545

 

Inför 2005 har förvaltningen antagit vissa planeringsförutsättningar främst för förskole­verksamheten, grundskolan och gymnasieskolan. Det har gjorts mot bakgrund av den kunskap som funnits under våren och hösten 2004, avseende förväntad barn- och elevutveckling. Detta är speciellt svårt inom barnverksam­heten där föräldrarnas val ibland är oförutsägbart, beroende på tillgång på arbete, utbildning mm. Presumtiv nativitet är svår att prognosticera, liksom hur de barnomsorgsreformer som de senaste åren införts, påverkar föräldrarnas val.

 

Till grund för beräkningarna ligger även BUNs beslut § 57/ 2004 och Arbets­utskottet §63/ 2004 (Internbudget 2005) där preciseringar och ställningstagande avseende driftbudget 2005 samt strukturella besparingar 2005 återfinns.

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1.   BUN fastställer följande ställningstaganden angående budget 2005:

   

  Driftbudget

  Huvudmålet är att "säkra" finansiering av flöden/volymer samt hyror, städ, skjutsar och kost

                              

  a.      Barnomsorg

  -          Planeringstid, (d v s arbetsmiljö och kvalitet/ökad personaltäthet), prövas i anslutning till det nya statsbidraget

  -          Á-pris avseende pengar till inventarier m m tillförs ytterligare 100 kr per á-pris; totalt 200 kr per à-pris. Får under 2005 lösas inom investeringsbudgeten (800 tkr)

  -          Kvalitetsbidraget skall under 2005 anslås till flöden och vissa centrala tjänster. Upphandlad förskollärarutbildning utgår och ersätts av andra utbildningsinsatser enligt förvaltningens ?Kompetensutvecklingsplan?

  b.       F-9

  -          Oförändrade principer för elevbidrag och "Wärnersson" 1 ?4

  -          möjlighet till regionalpolitiskt stöd ur Wärnersson 5

  -          Skjutskostnader:  förstärkning 2005 (2 mkr)

   

  c.       Gymnasieskolan

  -          Oförändrade principer för programpeng (Undantag: ev uppräkn av programpeng för ?Den rörliga bildens språk?)

  -          Oförändrade principer för "Wärnersson" 1 -4

  -          Samundervisningsklassen löses fr o m  ht 2005 genom "Wärnersson" 5

  -          PRIV löses fr o m Ht 05 genom ?Wärnersson? 5.  PRIV-elever skall om möjligt beredas plats vid den ordinarie gymnasieskolan, men PRIV-grupper skall inte anordnas vid program och inriktningar där behöriga elever inte kunnat beredas plats.

   

  a.      Vuxenutbildning

  -          "Balans" på samma villkor som 2004

   

  b.       Särskolan

  -          Oförändrade principer för ?Wärnersson? 1-4

  -          Samundervisningsklassen (gy) löses genom "Wärnersson" 5

  -          Nya beräkningar av flöden och assistentkostnader skall göras och över­läggningar med Försäkringskassan skall genomföras. Ev ytterligare assistentkostnader finansieras genom ?Wärnersson? 5.

   

  c.       Kulturskolan

  -          Oförändrad princip, dvs 500 tkr reserveras prel av ?Wärnersson?  4 för  "Kultur i skolan". Beslut fattas i samband med utvärdering i BUN, dec 2004.

   

  d.      Lokalkostnader

  -          Nettokostnaden 2005 beräknas utifrån vilka nya objekt som tas i bruk 2005 och när detta sker.

   

  e.       Friskvård

  -          Eventuellt genomförande prövas inom ramen för " Attraktiv Skola"

   

  f.        Strukturella besparingar

  Av betinget 10 mkr kan 6 mkr preciseras enligt nedan stående tabell.

  Kostorganisationen

  1,2 mkr

  Lokalhyror inkl reviderad skolorganisation

  0,8 mkr

  Städ (nya avtal)

  1,2 mkr

  Ledningsorganisationen (antalet rektorer reduceras med 6 tjänster under 2005)

  1,5 mkr

  Centralt tjänsteutbud

  1,3 mkr

   

  a.      ?Wärnersson? ? statsbidrag

   ?Wärnersson? fördelas enligt följande (                      inriktningsbeslut; viss del beslutas vid senare tillfälle):

   

  Statsbidrag till personalförstärkningar lå 2005/ 2006

  (Wärnersson V)

  Belopp 05/06, i tkr

  Varav 2005, i tkr

  WÄRNERSSON IV  (Hela 2005)

  28 000

   

    - minskad kompensation till år 7-9 fr o m ht-05

  -1 788

   

  Delsumma

  26 212

  26 212

   

   

   

  INTERNBUDGET 2005

   

   

  ü       PRIV-platser i gymnasieksolan 30 st  (fr o m Ht-05)

  1 200

  600

  ü       Samundervisningsklasser i gymnasie- och särskolan  (fr o m Ht-05)

  1 715

  858

  ü       Små undervisningsgrupper tillsammans med socialtjänsten (Hela 2005)

  Bidraget tilldelas Länna, Klivet och Motivet i avvaktan på en långsiktig lösning inom ramen för översynen av de sk Heldagsskolorna

  1 500

  1 500

  ü       ?Regionalpolitiskt stöd?  (Hela 2005)

  Förutsättningarna för att få del av bidraget skall preciseras senare.

  800

  800

  Delsumma

  5 215

  3 758

   

   

   

  Kvar att fördela

  3 573

  1 239

  TOTALT STATSBIDRAG

  35 000

  31 209

   

   

  a.      Särskilda framställningar / motsvarande

  -          Skolsköterskornas övergång från uppehållstjänster till semestertjänst. (Inom RA:s budget enligt RA:s prioritering)

  -          Inrättande av  "Martemeo-samordnare" på resursavdelningen.  (Inom RA:s budget enligt RA:s prioritering)

   

  Investeringar

  2.    BUN fastställer följande investeringsbudget 2005:

   

  2005

  Gymnasieprojektet etapp 4

  125

  Lännaskolan

  11 000

  Lännaskolan, utrustning

  1 000

  Kräklingbo skola

  2 500

  Endre skola

  2 000

  Endre skola, utrustning

  150

  Tjelvarskolan

  1 700

  Tjelvarskolan, utrustning

  75

  Nya förskoleavdelningar

  6 150

  (Enl KS okt ?04)

  Nya förskoleavd, utrustn

  500

  Övr bygginvesteringar/anpassningar, inkl utemiljöer

  3 000

  Övriga investeringar, därav

  15 000

  -        Nya förskoleavdelningar utrustning (Blå huset m.fl.)

  500 tkr

  -        Skol- och förskolegårdar

  1 500 tkr

  -        Kostorganisation (utrustning/omorg.)

  500 tkr

  -        Återanskaffning/reinvestering av möbler/utrustning

  5 500 tkr

  -        IT datorer ledning/adm. (Bredband/IT-kiosker)

  2 000 tkr

  -        IT datorer undervisning

  3 000 tkr

  -        Säkerhet/handikapp och allergi

  2 000 tkr

   

  Matsal för elever vid Christopher Polhemsgymnasiet (norr)

   

  3.   BUN hemställer att Tekn Förv avbryter förprojekteringen för ombyggnad av gymnastiksalen i Kv Hackspetten till matsal.

   

  4.   Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för följande alternativ ang skolmåltidslokal, CPG norr:

  Alt A.      alla elever vid CPG norr serveras skollunch i Norrbackaskolan

  Alt B.      eleverna vid CPG norr serveras skollunch dels vid Norrbackaskolan, dels i tillbyggnad av nuvarande matsal/uppehållsrum, alternativt paviljong. Utredningen skall ske i form av förprojektering och ta hänsyn till ev möjligheter för bygg­program­mets elever att medverka i byggnationen.