BUN § 69.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16522

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 69.
Omdisponering av investeringsmedel 2004

Förvaltningschef Lars Danielson meddelar att Christopher Polhemsgymnasiet anskaffat vissa av de fordon som erfordras för undervisningen genom leasing/avbetalningsköp, vilket inte är förenligt med gällande regler och rutiner. För att korrigera den situation som uppstått erfordras ett tillskott om 995 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Ett belopp om 995 tkr upptas som investeringsutgift 2004 och täcks genom ej utnyttjade anslag i 2004 års investeringsram, alternativt regleras mot 2005 års investeringsanslag
    2. Förvaltningen ges i uppdrag att
    - utarbeta rutiner och riktlinjer för inköp/leasing av inventarier inom förvaltningen
    - göra en internrevision avseende det aktuella ärendet