BUN § 70.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16521

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 70.
Yttrande över medborgarförslag: Näringsriktig skolmat m m

Dnr 2004/109-69
Kommuninnevånaren Pia Jääskeläinen har 2004-07-23 till Gotlands kommun inlämnat ett medborgarförslag med följande lydelse:

- Näringsriktig skolmat
- och frukt till mellanmål
- att jobba medvetet med barnets självförtroende

Klyftan mellan barnens med olika matvanor blir inte så stor när skolmaten prioriteras som social investering i samhället. Jag tror att vi kommer att få en bättre kompetens; fetma och allergier kommer att minska. Inte minst, självkänslan kommer att öka med en mätt, belåten mage för barn och ungdomar.

Förvaltningschef Lars Danielson anför i förslag till yttrande bl a följande:


Näringsriktig skolmat
Enligt BUNs nuvarande norm skall varje skollunch innehålla en tredjedel av dagsbehovet för barn och ungdomar. Skolmatens meny planeras i sex-veckorsperioder och näringsvärdet för de olika rätterna beräknas mycket noggrant. Bröd och mjölk serveras alltid till maten, och ofta kompletteras huvudrätten med sallads- och grönsaksbuffé. Vi vågar därför påstå att den mat som serveras i förskole- och skolverksamheten på Gotland idag ger en fullvärdig och näringsriktig kost för de barn och elever som regelbundet äter sin förskole-/skollunch. Men det är viktigt att erinra om att det är vårdnadshavarnas ansvar att sörja för att barnen ges en riktig kost under dagens övriga två tredjedelar i form av en bra frukost och ett riktigt mål under eftermiddag-kväll.

Frukt till mellanmål
I förskoleverksamheten serveras regelbundet mellanmål, bestående av bl a frukt eller liknande. Inom grundskolan och gymnasieskolan serveras däremot inte mellanmål annat än i undantagsfall. Denna fråga har diskuterats vid flera tillfällen tidigare i barn- och utbildningsnämnden. Att regelbundet servera mellanmål i alla skolor medför betydande kostnader, bl a genom att det erfordras förlängda arbetstider för skolmåltidspersonalen. Även om BUN således ser ett mellanmål som mycket önskvärt och viktigt för att uppnå goda utbildningsresultat, har man hittills ansett att det saknats ekonomiska möjligheter att erbjuda ett sådant.

Barnets självförtroende
BUN delar helt inställningen att kosten är en mycket viktig faktor när det gäller prestationer, välbefinnande och självförtroendet hos unga. Dagens skola ställer höga krav på ungdomarna. I det perspektivet är det en förutsättning för inlärningen och den personliga utvecklingen att kroppen tillförs ett riktigt näringsintag. Vid sidan om att uppfylla denna grundförutsättning har skolan en lika viktig uppgift att genom den dagliga undervisningen och sociala fostran ge förebilder och förhållningssätt som bidrar till alla barns personliga utveckling. Lika viktig som medvetenheten om kostfrågorna är medvetenheten om vikten av rörelse, motion och utevistelse.
Förvaltningschefen anför vidare att BUN vid flera tillfällen under 2004 har uppmärksammat kostfrågorna, och därför beslutat att ge detta en särskild belysning. BUNs sammanträde den 10 november kommer därför att innehålla ett särskilt fördjupningstema under rubriken ”Kost, näring och kvalitet”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefens förslag antas som BUNs till yttrande i ärendet

    Protokollsanteckning:
    Förvaltningen ges i uppdrag att inför framtida utvärdering bokföra den arbetstid som erfordras inom förvaltningen för besvarande av medborgarförslag