BUN § 75.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16516

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-11-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 75.
Ansökan om statsbidrag för vuxenundervisning

Dnr 2004/082-65
Rektor Jan Boström och bitr rektor P-G Werkelin har utformat kommunens ansökan om statligt stöd för vuxenundervisning 2005. I ansökan anförs bl a följande:

Beträffande extra platser pga hög andel kortbildade:
” Enligt Skolverkets statistik för 2003 har 9,6% av kommunens invånare förgymnasial utbildning kortare än 9 år och 45,0% förgymnasial utbildning 9 (10) år samt gymnasial utbildning högst, 2 år. 54,6% av kommuninnevånarna har alltså 2-årig gymnasieutbildning eller kortare. Kommunen söker därför 100 gymnasiala årsstudieplatser pga av hög andel kortbildade.”

samt
beträffande extra platser av strukturella skäl:
” Osäkerheten inför det kommande försvarsbeslutet som kanske kommer att beröra P18 i Visby samt nedläggningarna av Flextronics och Arla mejeri i Stånga som påverkar Gotlands arbetsmarknad i många år och därtill den fortlöpande omstruktureringen av regionens arbetsmarknad bl a genom Faktabs expansion och satsningarna på besöksnäringen gör att kommunen söker 100 extraplatser av strukturella skäl.

Gymnasie/vuxenutbildningsutskottet hade av tidsskäl 2004-09-22 ingivit ansökan om statsbidrag för vuxenundervisning för år 2005 enligt framlagt förslag (Gy/vux § 2004/19).

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN godkänner gymnasie/vuxenutbildningsutskottets vidtagna åtgärd enl Gy/vux § 2004/19