BUN § 76.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/16515

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-10-25
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-10-13

BUN § 76.
Förändrad organisation för förskolorna i Hejde, Hogrän, samt Stenkyrka.

Dnr 2003/044-04
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2004-10-04 bl a följande:

BUN beslutade 2004-05-05, § 32, att Hejde skola upphör efter vårterminen 2005 och Sanda skola/skolbarnsomsorg från och med höstterminen omfattar barn från socknarna Sanda, Hejde, Väte, Västergarn och Mästerby.

Inför beslutet diskuterades förskolans fortsatta drift vid Hejde skola. Förvaltningens ambition har varit att erbjuda plats i första hand vid förskolan i Sanda och när så är lämpligt även vid förskolan Holken i Klintehamn samt vid Förskolan Igelkotten i Hogrän. Under sommaren och höstterminen har barn i behov av plats i förskola placerats i Förskolan Sandlådan (två avd) vid Sanda skola. Förvaltningen bedömer att de platser som finns att tillgå vid i första hand vid Förskolan Sandlådan i Sanda, ev. platser vid Förskolan Holken, och vid de platser som ytterligare kan tillskapas vid Förskolan Igelkotten i Hogrän, är tillräckligt för det behov som finns i upptagningsområdet.

I det fortsatta budgetarbetet har behovet av att starta ytterligare en förskoleavdelning vid förskolan Ankan i Stenkyrka tagits upp och redovisats i BUN. För att komma tillrätta med situationen bör avdelningen öppnas senast under höstterminen 2005. Investeringsmedel bör kunna avsättas för åtgärden av de medel som Kfm föreslagit för BUF:s räkning.

De flyttbara lokalerna för förskolan i Hejde kan komma att behöva sättas upp vid Förskolan Ankan vid Stenkyrka skola alternativt annan plats. Beslutet bör förgås av en förprojektering.

Barn- och utbildningsnämndens beslut


 1. 1. Förskolan Solstrålen i Hejde upphör senast från och med vårterminen 2005,
  2. Förvaltningen ges i uppdrag att
  - tillskapa ca 8-10 platser för det behov som finns i upptagningsområdet i angränsande lokal till Förskolan Igelkotten, Hogrän
  - snarast under 2005 utöka förskolan Ankan i Stenkyrka med en avdelning
  - i driftbudgeten för innevarande år och år 2005 beakta det utökade antalet platser vid Förskolan Igelkotten och Förskolan Ankan
  - genomföra förprojektering avseende ev flyttning av paviljong från Hejde skola till Stenkyrka skola
  - utreda möjligheterna att tillskapa erforderliga förskoleplatser inom befintliga lokaler i Stenkyrka/Tingstäde